/ परिपत्र/निर्देशन

सहभागिता सम्बन्धमा - पत्रमा उल्लेखित कार्यालयहरु ।

स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७५ मंसिर ३ गते सोमबार ११:१६:०० बजे

सहभागिता सम्बन्धमा - पत्रमा उल्लेखित कार्यालयहरु ।

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. सहभागिता सम्बन्धमा - पत्रमा उल्लेखित कार्यालयहरु । २०७५ मंसिर ३ गते सोमबार

थप परिपत्र/निर्देशन