/ परिपत्र/निर्देशन

२७ अाैं अन्तराष्ट्रिय अपाङ्गता दिवस मनाउने समबन्धमा - श्री स्थानीय तहहरु सबै ।

सामाजिक समावेशीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा शाखा २०७५ मंसिर ४ गते मंगलबार १५:५७:०० बजे

२७ अाैं अन्तराष्ट्रिय अपाङ्गता दिवस मनाउने समबन्धमा - श्री स्थानीय तहहरु सबै ।

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. २७ अाैं अन्तराष्ट्रिय अपाङ्गता दिवस मनाउने समबन्धमा - श्री स्थानीय तहहरु सबै । २०७५ मंसिर ४ गते मंगलबार

थप परिपत्र/निर्देशन