हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा | (उल्लेखित सबै)

स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७५ पौष २९ गते आइतबार १३:५८:०० बजे

अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा | (उल्लेखित सबै)

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा | (उल्लेखित सबै) २०७५ पौष २९ गते आइतबार फाईल भेटिएन

थप परिपत्र/निर्देशन