हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

विवरण उपलब्ध गरार्इदिने सम्बन्धमा - श्री स्थानीय तहहरु सबै ।

सूचना तथा प्रविधि शाखा २०७५ पौष २९ गते आइतबार १५:५१:०० बजे

विवरण उपलब्ध गरार्इदिने सम्बन्धमा - श्री स्थानीय तहहरु सबै ।

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. विवरण उपलब्ध गरार्इदिने सम्बन्धमा - श्री स्थानीय तहहरु सबै । २०७५ पौष २९ गते आइतबार

थप परिपत्र/निर्देशन