हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

खर्चकाे विवरण पेश गर्ने सम्बन्धमा (उल्लेखित सबै)

आर्थिक प्रशासन शाखा २०७५ पौष ३० गते सोमबार १५:००:०० बजे

खर्चकाे विवरण पेश गर्ने सम्बन्धमा (उल्लेखित सबै)

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. खर्चकाे विवरण पेश गर्ने सम्बन्धमा (उल्लेखित सबै) २०७५ पौष ३० गते सोमबार

थप परिपत्र/निर्देशन