हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

अधिकार प्रत्यायोजन सम्बन्धमा - श्री जिल्ला समन्वय समितिकाे कार्यालय सबै ।

वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०७५ माघ २ गते बुधबार १२:३२:०० बजे

अधिकार प्रत्यायोजन सम्बन्धमा - श्री जिल्ला समन्वय समितिकाे कार्यालय सबै ।

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. अधिकार प्रत्यायोजन सम्बन्धमा - श्री जिल्ला समन्वय समितिकाे कार्यालय सबै । २०७५ माघ २ गते बुधबार

थप परिपत्र/निर्देशन