हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

बैठकमा उपस्थिति हुने सम्बन्धमा - (पत्रमा उल्लेखित स्थानीय तहहरु)

वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०७५ माघ ८ गते मंगलबार १०:३८:०० बजे

बैठकमा उपस्थिति हुने सम्बन्धमा - (पत्रमा उल्लेखित स्थानीय तहहरु)

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. बैठकमा उपस्थिति हुने सम्बन्धमा - (पत्रमा उल्लेखित स्थानीय तहहरु) २०७५ माघ ८ गते मंगलबार

थप परिपत्र/निर्देशन