हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

विपन्न लक्षित फाराम भर्ने भराउने सम्बन्धमा - स्थानीय तह सबै ।

योजना तथा अनुगमन शाखा २०७५ माघ ९ गते बुधबार १६:०२:०० बजे

विपन्न लक्षित फाराम भर्ने भराउने सम्बन्धमा - स्थानीय तह सबै ।

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. विपन्न लक्षित फाराम भर्ने भराउने सम्बन्धमा - स्थानीय तह सबै । २०७५ माघ ९ गते बुधबार फाईल भेटिएन

थप परिपत्र/निर्देशन