हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

कृषि याेग्य जग्गाकाे खण्डीकरण सम्बन्धमा - (स्थानीय तहहरु सबै)

स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७५ माघ ११ गते शुक्रबार १२:४०:०० बजे

कृषि याेग्य जग्गाकाे खण्डीकरण सम्बन्धमा - (स्थानीय तहहरु सबै)

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. कृषि याेग्य जग्गाकाे खण्डीकरण सम्बन्धमा - (स्थानीय तहहरु सबै) २०७५ माघ ११ गते शुक्रबार

थप परिपत्र/निर्देशन