हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

खाता सञ्चालन सम्बन्धमा - (स्थानीय तहहरु सबै) ।

आर्थिक प्रशासन शाखा २०७५ माघ १३ गते आइतबार १०:५८:०० बजे

खाता सञ्चालन सम्बन्धमा - (स्थानीय तहहरु सबै) ।

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. खाता सञ्चालन सम्बन्धमा - (स्थानीय तहहरु सबै) । २०७५ माघ १३ गते आइतबार

थप परिपत्र/निर्देशन