हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवस सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै)

स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८० जेठ ७ गते आइतबार ११:१०:३१ बजे

राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवस सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै)

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवस सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) २०८० जेठ ७ गते आइतबार

थप परिपत्र/निर्देशन