छात्रबृति आवेदन टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७९/०८० बजेट अपडेट

बजेट पेश भएका स्थानीय तह: ८६     बजेट पेश नभएका स्थानीय तह: ६६७

बजेट पेश भएका स्थानीय तह: ८६     बजेट पेश नभएका स्थानीय तह: ६६७

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
प्रदेश जम्मा स्थानीय तह बजेट पेश भएका स्थानीय तह बजेट पेश नभएका स्थानीय तह बजेट पेश भएका स्थानीय तह% बजेट पेश नभएका स्थानीय तह% बिस्तृतमा
प्रदेश नं. १ १३७ २० ११७ १४.६% ८५.४%
मधेश प्रदेश १३६ ११ १२५ ८.१% ९१.९%
बागमती प्रदेश ११९ १४ १०५ ११.८% ८८.२%
गण्डकी प्रदेश ८५ ११ ७४ १२.९% ८७.१%
लुम्बिनी प्रदेश १०९ ११ ९८ १०.१% ८९.९%
कर्णाली प्रदेश ७९ ७२ ८.९% ९१.१%
सुदूरपश्चिम प्रदेश ८८ १२ ७६ १३.६% ८६.४%
जम्मा ७५३ ८६ ६६७ ११.४२% ८८.५८%
Showing 1 to 7 of 7 entries | Takes 0.23 seconds to render