साईट म्याप FAQ टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००२९८
हाईलाईट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७७/७८ बजेट अपडेट

बजेट पेश भएका स्थानीय तह: ६८१     बजेट पेश नभएका स्थानीय तह: ७२

बजेट पेश भएका स्थानीय तह: ६८१     बजेट पेश नभएका स्थानीय तह: ७२

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
प्रदेश जम्मा स्थानीय तह बजेट पेश भएका स्थानीय तह बजेट पेश नभएका स्थानीय तह बजेट पेश भएका स्थानीय तह% बजेट पेश नभएका स्थानीय तह% बिस्तृतमा
प्रदेश नं. १ १३७ १३० ९४.९% ५.१%
प्रदेश नं. २ १३६ ९३ ४३ ६८.४% ३१.६%
बागमती प्रदेश ११९ ११२ ९४.१% ५.९%
गण्डकी प्रदेश ८५ ८१ ९५.३% ४.७%
प्रदेश नं. ५ १०९ १०८ ९९.१% ०.९%
कर्णाली प्रदेश ७९ ७७ ९७.५% २.५%
सुदूरपश्चिम प्रदेश ८८ ८० ९०.९% ९.१%
जम्मा ७५३ ६८१ ७२ ९०.४४% ९.५६%
Showing 1 to 7 of 7 entries | Takes 0.15 seconds to render