हाईलाईट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेट अपडेट

बजेट पेश भएका स्थानीय तह: ७१५     बजेट पेश नभएका स्थानीय तह: ३८

बजेट पेश भएका स्थानीय तह: ७१५     बजेट पेश नभएका स्थानीय तह: ३८

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
प्रदेश जम्मा स्थानीय तह बजेट पेश भएका स्थानीय तह बजेट पेश नभएका स्थानीय तह बजेट पेश भएका स्थानीय तह% बजेट पेश नभएका स्थानीय तह% बिस्तृतमा
कोशी प्रदेश १३७ १३३ ९७.१% २.९%
मधेश प्रदेश १३६ १०६ ३० ७७.९% २२.१%
बागमती प्रदेश ११९ ११६ ९७.५% २.५%
गण्डकी प्रदेश ८५ ८५ १००% ०%
लुम्बिनी प्रदेश १०९ १०९ १००% ०%
कर्णाली प्रदेश ७९ ७९ १००% ०%
सुदूरपश्चिम प्रदेश ८८ ८७ ९८.९% १.१%
जम्मा ७५३ ७१५ ३८ ९४.९५% ५.०५%
Showing 1 to 7 of 7 entries | Takes 0.46 seconds to render