साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७८/७९ बजेट अपडेट

बजेट पेश भएका स्थानीय तह: ६६१     बजेट पेश नभएका स्थानीय तह: ९२

बजेट पेश भएका स्थानीय तह: ६६१     बजेट पेश नभएका स्थानीय तह: ९२

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
प्रदेश जम्मा स्थानीय तह बजेट पेश भएका स्थानीय तह बजेट पेश नभएका स्थानीय तह बजेट पेश भएका स्थानीय तह% बजेट पेश नभएका स्थानीय तह% बिस्तृतमा
प्रदेश नं. १ १३७ १२३ १४ ८९.८% १०.२%
प्रदेश नं. २ १३६ ९० ४६ ६६.२% ३३.८%
बागमती प्रदेश ११९ १०७ १२ ८९.९% १०.१%
गण्डकी प्रदेश ८५ ८४ ९८.८% १.२%
लुम्बिनी प्रदेश १०९ १०४ ९५.४% ४.६%
कर्णाली प्रदेश ७९ ७३ ९२.४% ७.६%
सुदूरपश्चिम प्रदेश ८८ ८० ९०.९% ९.१%
जम्मा ७५३ ६६१ ९२ ८७.७८% १२.२२%
Showing 1 to 7 of 7 entries | Takes 0.2 seconds to render