हाईलाईट:
/ सूचना/समाचार

प्रष्ट पारिएको सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।

सङ्घीय तथा प्रादेशिक कर्मचारी प्रशासन शाखा २०८० श्रावण १४ गते आइतबार १६:०३:४९ बजे

प्रष्ट पारिएको सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. प्रष्ट पारिएको सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना । २०८० श्रावण १४ गते आइतबार

थप सूचना/समाचार