हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

सुझाव कार्यान्वयन सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित निकायहरु सबै)

योजना तथा अनुगमन शाखा २०८० कार्तिक २४ गते शुक्रबार ११:२७:३३ बजे

सुझाव कार्यान्वयन सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित निकायहरु सबै)

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. सुझाव कार्यान्वयन सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित निकायहरु सबै) २०८० कार्तिक २४ गते शुक्रबार

थप परिपत्र/निर्देशन