हाईलाईट:
/ सूचना/समाचार

सार्वजानिक सूचना

सङ्घीय मामिला महाशाखा २०८० फाल्गुण ३ गते बिहीबार १७:१४:१३ बजे

सार्वजानिक सूचना

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. सार्वजानिक सूचना २०८० फाल्गुण ३ गते बिहीबार
२. स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८० फाल्गुण ३ गते बिहीबार

थप सूचना/समाचार