हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

बेरुजु फछर्यौट कार्ययोजना पठाईएको । (पत्रमा उल्लेखित निकायहरु )

आर्थिक प्रशासन शाखा २०८० चैत्र १५ गते बिहीबार १४:५८:०६ बजे

बेरुजु फछर्यौट कार्ययोजना पठाईएको । (पत्रमा उल्लेखित निकायहरु )

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. बेरुजु फछर्यौट कार्ययोजना पठाईएको । (पत्रमा उल्लेखित निकायहरु ) २०८० चैत्र १५ गते बिहीबार

थप परिपत्र/निर्देशन