/ परिपत्र/निर्देशन

सामाजिक सुरक्षा इकाई गठन गर्ने सम्बन्धमा ।

स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८१ असार ७ गते शुक्रबार २०:३१:३० बजे

सामाजिक सुरक्षा इकाई गठन गर्ने सम्बन्धमा ।

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. सामाजिक सुरक्षा इकाई गठन गर्ने सम्बन्धमा । २०८१ असार ७ गते शुक्रबार

थप परिपत्र/निर्देशन