/ सूचना/समाचार

सरुवा सम्बन्धी कार्य स्थगित गरिएको सम्बन्धी सूचना

सङ्घीय तथा प्रादेशिक कर्मचारी प्रशासन शाखा २०८१ असार ९ गते आइतबार २३:२३:२० बजे

सरुवा सम्बन्धी कार्य स्थगित गरिएको सम्बन्धी सूचना 

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. सरुवा सम्बन्धी कार्य स्थगित गरिएको सम्बन्धी सूचना २०८१ असार ९ गते आइतबार

थप सूचना/समाचार