/ Local Level Contact स्थानीय तह

क्रस प्रदेश जिल्ला जिल्ला समन्वय समिति वेवसाईट कार्यालयको ईमेल फोन एक्सन
१. कोशी प्रदेश ताप्लेजुङ जिल्ला समन्वय समिति ताप्लेजुङ्ग Web Site info@dcctaplejung.gov.np 024-460143
२. कोशी प्रदेश पाँचथर जिल्ला समन्वय समिति पाँचथर Web Site info@ddcpanchthar.gov.np 024-520120
३. कोशी प्रदेश इलाम जिल्ला समन्वय समिति इलाम Web Site info@ddcilam.gov.np 027-521776
४. कोशी प्रदेश झापा जिल्ला समन्वय समिति झापा Web Site info@ddcjhapa.gov.np 023-455034
५. कोशी प्रदेश संखुवासभा जिल्ला समन्वय समिति संखुवासभा Web Site info@dccsankhuwasabha.gov.np 029-560044
६. कोशी प्रदेश तेह्रथुम जिल्ला समन्वय समिति तेह्रथुम Web Site ddcttm@gmail.com 026-460143
७. कोशी प्रदेश भोजपुर जिल्ला समन्वय समिति भोजपुर Web Site info@ddcbhojpur.gov.np 029-420142
८. कोशी प्रदेश धनकुटा जिल्ला समन्वय समिति धनकुटा Web Site ddc.dhankuta.mofald@gmail.com 026-520053
९. कोशी प्रदेश सुनसरी जिल्ला समन्वय समिति सुनसरी Web Site info@ddcsunsari.gov.np 025-560105
१०. कोशी प्रदेश मोरङ जिल्ला समन्वय समिति मोरङ्ग Web Site info@ddcmorang.gov.np 021-524267
११. कोशी प्रदेश सोलुखुम्बु जिल्ला समन्वय समिति सोलुखम्बु Web Site ddcsolu@gmail.com 038-520144
१२. कोशी प्रदेश खोटाङ जिल्ला समन्वय समिति खोटाङ्ग Web Site mail.ddckhotang@gmail.com 036-420120
१३. कोशी प्रदेश उदयपुर जिल्ला समन्वय समिति उदयपुर Web Site ddcudayapur@gmail.com 035-420144
१४. कोशी प्रदेश ओखलढुंगा जिल्ला समन्वय समिति ओखलढुङ्गा Web Site shresthajaya2002@gmail.com 037-520318
१५. मधेश प्रदेश सप्तरी जिल्ला समन्वय समिति सप्तरी Web Site info@ddcsaptari.gov.np 031-520210
Showing 1 to 15 of 77 entries | Takes 0.09 seconds to render