हाईलाईट:
/ नमुना कानुन

स्थानीय राजपत्रको नमूना

मन्त्रालय २०७५ जेठ २४ गते बिहीबार १७:०६:०० बजे

स्थानीय राजपत्रको नमूना

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. स्थानीय राजपत्रको नमूना २०७५ जेठ २४ गते बिहीबार फाईल भेटिएन

थप नमुना कानुन