हाईलाईट:
/ Covid-19 सुचना

कोभिड १९ सम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा । (श्री गाउँपालिका सबै, श्री नगरपालिका सबै, श्री जिल्ला समन्वय समिति सबै)

स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७७ बैशाख २६ गते शुक्रबार १४:५४:२९ बजे

कोभिड १९ सम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा । (श्री गाउँपालिका सबै, श्री नगरपालिका सबै, श्री जिल्ला समन्वय समिति सबै)

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. कोभिड १९ सम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा । (श्री गाउँपालिका सबै, श्री नगरपालिका सबै, श्री जिल्ला समन्वय समिति सबै) २०७७ बैशाख २६ गते शुक्रबार

थप Covid-19 सुचना