हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

बार्षिक समिक्षा गोष्ठी तथा आयोजना माग / प्रगति सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्बन्धमा । (कार्यक्रम लागु भएका स्थानीय तहहरु सबै)

अन्य निकाय २०७९ असार ९ गते बिहीबार १४:३५:४७ बजे

बार्षिक समिक्षा गोष्ठी तथा आयोजना माग / प्रगति सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्बन्धमा । (कार्यक्रम लागु भएका स्थानीय तहहरु सबै)

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. बार्षिक समिक्षा गोष्ठी तथा आयोजना माग / प्रगति सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्बन्धमा । (कार्यक्रम लागु भएका स्थानीय तहहरु सबै) २०७९ असार ९ गते बिहीबार

थप परिपत्र/निर्देशन