हाईलाईट:
/ सूचना/समाचार

अभिमुखिकरण तालिम सम्बन्धमा ।

जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७९ असार १० गते शुक्रबार १३:०३:५९ बजे

अभिमुखिकरण तालिम सम्बन्धमा ।

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. अभिमुखिकरण तालिम सम्बन्धमा । २०७९ असार १० गते शुक्रबार

थप सूचना/समाचार