हाईलाईट:
/ सूचना/समाचार

मिति २०७९/०४/११ गतेको निर्णयानुसार सरुवा / पदस्थापन / कामकाजमा खटाईएका नेपाल प्रशासन सेवा / सामान्य प्रशासन समूहको राजपत्राङ्कित द्धितीय श्रेणीका अधिकृत कर्मचारीहरुको विवरण ।

स्थानीय तह कर्मचारी प्रशासन शाखा २०७९ श्रावण १२ गते बिहीबार १३:४४:५२ बजे

मिति २०७९/०४/११ गतेको निर्णयानुसार सरुवा / पदस्थापन / कामकाजमा खटाईएका नेपाल प्रशासन सेवा / सामान्य प्रशासन समूहको राजपत्राङ्कित द्धितीय श्रेणीका अधिकृत कर्मचारीहरुको विवरण ।

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. मिति २०७९/०४/११ गतेको निर्णयानुसार सरुवा / पदस्थापन / कामकाजमा खटाईएका नेपाल प्रशासन सेवा / सामान्य प्रशासन समूहको राजपत्राङ्कित द्धितीय श्रेणीका अधिकृत कर्मचारीहरुको विवरण । २०७९ श्रावण १२ गते बिहीबार

थप सूचना/समाचार