हाईलाईट:
/ सूचना/समाचार

अन्तरक्रिया सम्बन्धमा । (श्री सेवा, समूह र उपसमूह सञ्चान गर्ने सबै निकाय)

जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७९ श्रावण १६ गते सोमबार १३:४२:२४ बजे

अन्तरक्रिया सम्बन्धमा । (श्री सेवा, समूह र उपसमूह सञ्चान गर्ने सबै निकाय)

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. अन्तरक्रिया सम्बन्धमा । (श्री सेवा, समूह र उपसमूह सञ्चान गर्ने सबै निकाय) २०७९ श्रावण १६ गते सोमबार

थप सूचना/समाचार