हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

SEDP मा सहभागी मनोनय गरी पठाउने सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित निकायहरु सबै)

जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७९ श्रावण २० गते शुक्रबार १९:१६:४३ बजे

SEDP मा सहभागी मनोनय गरी पठाउने सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित निकायहरु सबै)

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. SEDP मा सहभागी मनोनय गरी पठाउने सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित निकायहरु सबै) २०७९ श्रावण २० गते शुक्रबार

थप परिपत्र/निर्देशन