हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

MIS Operator र फिल्ड सहायक सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै)

संगठन विकास शाखा २०७९ श्रावण २४ गते मंगलबार १५:४८:३४ बजे

MIS Operator र फिल्ड सहायक सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै)

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. MIS Operator र फिल्ड सहायक सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) २०७९ श्रावण २४ गते मंगलबार

थप परिपत्र/निर्देशन