हाईलाईट:
/ सूचना/समाचार

छात्रावृत्ति समितिकोवैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा । (सबै निकाय ) ३५८ ‍ औ बैठकको निर्णय सम्बन्धी सूचना ।

जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७९ माघ १३ गते शुक्रबार १२:२३:०७ बजे

वैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा । (सबै निकाय )

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. छात्रावृत्ति समितिकोवैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा । (सबै निकाय ) ३५८ ‍ औ बैठकको निर्णय सम्बन्धी सूचना । २०७९ माघ १३ गते शुक्रबार

थप सूचना/समाचार