हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धमा । (स्थानीय तह - सबै)

स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७९ चैत्र १ गते बुधबार १५:००:२६ बजे

क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धमा

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धमा । (स्थानीय तह - सबै) २०७९ चैत्र १ गते बुधबार

थप परिपत्र/निर्देशन