हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

पोषणमैत्री स्थानीय शासन प्रशिक्षणको लागि अभिरुची फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना ।

स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७९ बैशाख २५ गते आइतबार १३:३५:०८ बजे

पोषणमैत्री स्थानीय शासन प्रशिक्षणको लागि अभिरुची फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना ।

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. पोषणमैत्री स्थानीय शासन प्रशिक्षणको लागि अभिरुची फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना । २०७९ बैशाख २५ गते आइतबार

थप परिपत्र/निर्देशन