हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

विपद जोखि न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै)

वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०७९ असार ३ गते शुक्रबार १३:३८:२४ बजे

विपद जोखि न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै)

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. विपद जोखि न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) २०७९ असार ३ गते शुक्रबार

थप परिपत्र/निर्देशन