हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

कार्यसम्पादन मूल्यांकन सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित निकायहरु सबै)

आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा २०७९ असार २९ गते बुधबार १७:०७:०७ बजे

कार्यसम्पादन मूल्यांकन सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित निकायहरु सबै)

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. कार्यसम्पादन मूल्यांकन सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित निकायहरु सबै) २०७९ असार २९ गते बुधबार

थप परिपत्र/निर्देशन