हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन सम्बन्धमा । (सङ्घीय मन्त्रालय / आयोग / सचिवालय सबै)

आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा २०७९ भाद्र ८ गते बुधबार १३:३५:४१ बजे

कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन सम्बन्धमा । (सङ्घीय मन्त्रालय / आयोग / सचिवालय सबै)

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन सम्बन्धमा । (सङ्घीय मन्त्रालय / आयोग / सचिवालय सबै) २०७९ भाद्र ८ गते बुधबार

थप परिपत्र/निर्देशन