हाईलाईट:
/ सूचना/समाचार

निजामती सेवा दिवस मूल समारोह समिति, २०७९ को निजामती सेवा दिवस कार्यक्रममा सहभागी हुने सम्बन्धि सूचना ।

कर्मचारी कल्याण शाखा २०७९ भाद्र १९ गते आइतबार १८:२३:२९ बजे

निजामती सेवा दिवस मूल समारोह समिति, २०७९ को निजामती सेवा दिवस कार्यक्रममा सहभागी हुने सम्बन्धि सूचना ।

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. निजामती सेवा दिवस मूल समारोह समिति, २०७९ को निजामती सेवा दिवस कार्यक्रममा सहभागी हुने सम्बन्धि सूचना । २०७९ भाद्र १९ गते आइतबार

थप सूचना/समाचार