/ परिपत्र/निर्देशन

अन्तराष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनिकरण (IDRR) दिवश सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै)

वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०७९ आश्विन २५ गते मंगलबार १५:३९:१४ बजे

अन्तराष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनिकरण (IDRR) दिवश सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै)

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. अन्तराष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनिकरण (IDRR) दिवश सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) २०७९ आश्विन २५ गते मंगलबार

थप परिपत्र/निर्देशन