हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन (LISA) को नतिजा सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै)

स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७९ कार्तिक १५ गते मंगलबार १७:०३:१९ बजे

स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन (LISA) को नतिजा सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै)

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन (LISA) को नतिजा सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) २०७९ कार्तिक १५ गते मंगलबार

थप परिपत्र/निर्देशन