/ परिपत्र/निर्देशन

विवरण उपलब्ध गराउने ताकेता सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै)

श्रोत परिचालन समन्वय शाखा २०७९ माघ ५ गते बिहीबार ११:०२:१५ बजे

विवरण उपलब्ध गराउने ताकेता सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै)

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. विवरण उपलब्ध गराउने ताकेता सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) २०७९ माघ ५ गते बिहीबार

थप परिपत्र/निर्देशन