साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:
/ सूचना/समाचार

यस मन्त्रालयको मिति २०७९।११।०३ को निर्णयानुसार नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरहको पदमा बढुवा नियुक्ति भएका कर्मचारीहरुलाई देहाय बमोजिम पदस्थापन/सरुवा/कामकाजमा खटाईएको व्यहोरा अनुरोध छ ।

कर्मचारी प्रशासन महाशाखा २०७९ फाल्गुण ३ गते बुधबार २१:१४:०६ बजे

यस मन्त्रालयको मिति २०७९।११।०३ को निर्णयानुसार नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरहको पदमा बढुवा नियुक्ति भएका कर्मचारीहरुलाई देहाय बमोजिम पदस्थापन/सरुवा/कामकाजमा खटाईएको व्यहोरा अनुरोध छ ।

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


थप सूचना/समाचार