हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

कार्यसम्पादन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै)

कर्मचारी प्रशासन महाशाखा २०७९ फाल्गुण २८ गते आइतबार १७:०२:४१ बजे

कार्यसम्पादन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा ।

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. कार्यसम्पादन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) २०७९ फाल्गुण २८ गते आइतबार

थप परिपत्र/निर्देशन