हाईलाईट:
खोजि हटाउने
क्र.सं. सूचनाको शिर्षक सूचना प्रकार महाशाखा/शाखा प्रकाशित मिति एक्सन
१. कार्यसम्पादन मुल्याङ्कन गर्ने सम्बन्धमा । परिपत्र/निर्देशन आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा २०८१-०४-०२
 
२. आ.ब.२०८०/८१ को सम्पति विवरण बुझाउने र केन्द्रलाई अनलाइन सफ्टवेयर मार्फत जानकारी दिने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना परिपत्र/निर्देशन अन्य निकाय २०८१-०४-०१
 
३. समन्वय, सहयोग र सहजीकरण सम्बन्धमा । परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८१-०३-३०
 
४. स्थानीय तहको प्रगती तथा अनुगमन प्रणालीमा तथ्याङ्क प्रविष्टि गर्ने सम्बन्धमा । परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८१-०३-२६
 
५. रोजगार संयोजकको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन तथा सम्झौता सम्बन्धमा । परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८१-०३-२५
 
६. डेंगी रोकथाम तथा नियन्त्रणको कार्ययोजना कार्यान्वयन सम्बन्धमा । परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८१-०३-२५
 
७. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुलाई निर्देशन सम्बन्धमा । परिपत्र/निर्देशन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०८१-०३-२५
 
८. आन्तरिक ऋणको सिमा संम्बन्धमा । परिपत्र/निर्देशन श्रोत परिचालन समन्वय शाखा २०८१-०३-२०
 
९. जानकारी सम्बन्धमा । परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८१-०३-१६
 
१०. सुझाव सम्बन्धमा । परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८१-०३-१६
 
११. परिपत्र सम्बन्धमा (संघीय मन्त्रालय सबै) परिपत्र/निर्देशन आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा २०८१-०३-१६
 
१२. SEDP मा सहभागी मनोनयन गरी पठाउने सम्बन्धमा । परिपत्र/निर्देशन जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०८१-०३-१६
 
१३. नेपाल विधुत प्राधिकरणको सम्पति संरक्षण सम्वन्धमा । परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८१-०३-१४
 
१४. समन्वय सम्वन्धमा । परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८१-०३-१४
 
१५. नेपाल सरकारबाट अनुदानित रासायनिक मलको बिक्रि वितरण अनुगमन सम्वन्धमा । परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८१-०३-१४
 
जम्मा १७४४ मध्ये देखि १५ सम्मका अभिलेखहरु