साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:
/ News Archive
Clear
क्र.सं. सूचनाको शिर्षक सूचना प्रकार महाशाखा/शाखा अपलोड मिति एक्सन
१. जिल्ला समन्वय समितिको क्षमता विकास सम्बन्धमा । (जिसस सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह क्षमता विकास शाखा २०७८-६-१२
 
२. लेखापरीक्षण एवं सम्परीक्षण गराउने बारे । (पत्रमा उल्लेखित निकायहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन आर्थिक प्रशासन शाखा २०७८-६-११
 
३. काज फिर्ता गरिएको सूचना । परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह कर्मचारी प्रशासन शाखा २०७८-६-१०
 
४. सरुवा/काज सम्बन्धी कार्य स्थगन गरिएको सम्बन्धी सूचना । परिपत्र/निर्देशन मन्त्रालय २०७८-६-१
 
५. महालेखापरिक्षकको ५८ औ बार्षिक प्रतिवेदनको जवाफ सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन आर्थिक प्रशासन शाखा २०७८-६-१
 
६. परिपत्र सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित निकायहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा २०७८-५-३०
 
७. सम्माननीय प्रधानमन्त्री एवं सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीस्तरको मिति २०७८।०५।२९ को निर्णयानुसार कामकाजमा खटाईएका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीहरुको विवरण । परिपत्र/निर्देशन सङ्घीय तथा प्रादेशिक कर्मचारी प्रशासन शाखा २०७८-५-२९
 
८. जानकारी सम्बन्धमा । परिपत्र/निर्देशन सूचना तथा प्रविधि शाखा २०७८-५-२७
 
९. कार्यमूलक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको कार्यान्वयन बारे । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन आर्थिक प्रशासन शाखा २०७८-५-२२
 
१०. परिपत्र सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित निकायहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा २०७८-५-२१
 
११. रकम निकासा सम्बन्धमा । (संलग्न सूची बमोजिमका स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन सङ्घीय मामिला शाखा २०७८-५-२१
 
१२. JDS (2022) छात्रबृत्तिमा कर्मचारी मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा । (सबै निकाय) परिपत्र/निर्देशन जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७८-५-२०
 
१३. कोभिड-१९ संक्रमण जोखिम नियन्त्रणका लागि स्मार्ट लकडाउन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तह सबै) परिपत्र/निर्देशन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०७८-५-१७
 
१४. प्राविधिक ग्रेड सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित निकायहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन आर्थिक प्रशासन शाखा २०७८-५-११
 
१५. बेरुजु फर्छयौट कार्ययोजना मार्गदर्शन सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित निकाय सबै) परिपत्र/निर्देशन आर्थिक प्रशासन शाखा २०७८-५-८
 
Showing 1 to 15 of 1304 records