छात्रबृति आवेदन टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:
/ News Archive
Clear
क्र.सं. सूचनाको शिर्षक सूचना प्रकार महाशाखा/शाखा अपलोड मिति एक्सन
१. खर्च कटौती तथा बजेट रोक्का सम्बन्धमा । परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७९-१०-२०
 
२. झो.पु. मागको विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन अन्य निकाय २०७९-१०-१६
 
३. अध्ययन / तालिम छात्रवृत्तिका लागि निवेदन आव्हान । परिपत्र/निर्देशन जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७९-१०-१६
 
४. विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन अन्य निकाय २०७९-१०-१२
 
५. आयोजना / कार्यक्रम माग / प्रस्ताव पेश गर्ने सम्वन्धी सूचना । परिपत्र/निर्देशन अन्य निकाय २०७९-१०-११
 
६. विवरण उपलब्ध गराउने ताकेता सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन श्रोत परिचालन समन्वय शाखा २०७९-१०-५
 
७. हाजिर हुन जान पठाउने सम्बन्धमा । (श्री मन्त्रालय / आयोग / सचिबालय / विभाग / कार्यालय सबै) परिपत्र/निर्देशन सङ्घीय तथा प्रादेशिक कर्मचारी प्रशासन शाखा २०७९-१०-३
 
८. पदपूर्तिको माग गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन सम्बन्धमा । (मन्त्रालय / आयोग / सचिवालय / कार्यालय सबै) परिपत्र/निर्देशन जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७९-९-२६
 
९. भूकम्प सुरक्षा दिवस, २०७९ मनाउने सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०७९-९-२६
 
१०. अध्ययन / तालिम छात्रबृत्तिका लागि पुन: निवेदन आव्हान । परिपत्र/निर्देशन जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७९-९-२५
 
११. समपुरक तथा विशेष अनुदान सूचना सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन अन्य निकाय २०७९-९-२४
 
१२. शीत लहर तथा चिसोबाट हुने क्षती न्यूनीकरण सम्बन्धमा । परिपत्र/निर्देशन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०७९-९-२१
 
१३. कोषमा रहेको रकमको विवरण सम्बन्धमा । (जिसस सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७९-९-२०
 
१४. सेवाप्रवेश प्रशिक्षणमा प्रशिक्षार्थी छनौट सम्बन्धमा । परिपत्र/निर्देशन अन्य निकाय २०७९-९-२०
 
१५. स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कनको नतिजा सार्वजनिक गर्ने सम्बन्धमा । परिपत्र/निर्देशन श्रोत परिचालन समन्वय शाखा २०७९-९-२०
 
Showing 1 to 15 of 1484 records