खोजि हटाउने
क्र.सं. सूचनाको शिर्षक सूचना प्रकार महाशाखा/शाखा प्रकाशित मिति एक्सन
१५१६. आ.व. २०७५/७६ को प्रथम चौमासिक प्रगति विवरण उपलव्ध गराइदिने - उल्लेखित निकायहरु सबै । परिपत्र/निर्देशन योजना तथा अनुगमन शाखा २०७५-०८-१२
 
१५१७. आ.व. २०७५/७६ को प्रथम चौमासिक प्रगति विवरण उपलब्ध गराइदिने - मन्त्रालयका शाखाहरू सबै, स्थानीय पूर्वाधार विभाग, निजामती किताबखाना । परिपत्र/निर्देशन योजना तथा अनुगमन शाखा २०७५-०८-१२
 
१५१८. सहभागिता सम्बन्धमा - श्री जिल्ला समन्वय अधिकारीज्यू, सुदूरपश्चिम प्रदेशका जि.स.स. कार्यालय सबै । परिपत्र/निर्देशन सङ्घीय मामिला शाखा २०७५-०८-१२
 
१५१९. परामर्श बैठक सम्बन्धमा - पत्रमा उल्लेखित जि.स.स. कार्यालयहरु/ महा/उपमहा/नगरपालिका/ गाउँपालिकाकाे कार्यालयहरु सबै । परिपत्र/निर्देशन मन्त्रालय २०७५-०८-१२
 
१५२०. तलब भत्ता सम्बन्धमा - श्री (महा/उपमहा/नगरपालिका/ गाउँपालिकाहरु) सबै । परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७५-०८-१२
 
१५२१. परिपत्र सम्बन्धमा - पत्रमा उल्लेखित कार्यालयहरु । परिपत्र/निर्देशन आर्थिक प्रशासन शाखा २०७५-०८-१२
 
१५२२. सामाजिक सुरक्षा दिवस मनाउने सम्बन्धमा - श्री सबै स्थानी तहहरु । परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७५-०८-१०
 
१५२३. समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम सम्बन्धमा - श्री सबै स्थानीय तहहरु । परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७५-०८-१०
 
१५२४. प्रश्नावली पठाएको सम्बन्धमा - उल्लेखित जिससहरु । परिपत्र/निर्देशन आर्थिक प्रशासन शाखा २०७५-०८-०६
 
१५२५. निकासा फुकुवा सम्बन्धमा । परिपत्र/निर्देशन आर्थिक प्रशासन शाखा २०७५-०८-०६
 
१५२६. आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी कानुनको समय तालिका परिपालना सम्बन्धमा - विभाग/आयोग/समिति/प्रतिष्ठान/कार्यक्रमहरु/जिसस/स्थानीय तह सबै परिपत्र/निर्देशन आर्थिक प्रशासन शाखा २०७५-०८-०६
 
१५२७. उपस्थिति हुने बारे - श्री विभाग/ आयाेग/ समिति / प्रतिष्ठान/ कार्यक्रमहरु सबै । परिपत्र/निर्देशन आर्थिक प्रशासन शाखा २०७५-०८-०६
 
१५२८. लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको सचेतनामुलक अभियान सम्बन्धमा - श्री सबै (स्थानीय तहहरु/जिल्ला समन्वय समितिकाे कार्यालयहरु) परिपत्र/निर्देशन सामाजिक समावेशीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा शाखा २०७५-०८-०४
 
१५२९. २७ अाैं अन्तराष्ट्रिय अपाङ्गता दिवस मनाउने समबन्धमा - श्री स्थानीय तहहरु सबै । परिपत्र/निर्देशन सामाजिक समावेशीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा शाखा २०७५-०८-०४
 
१५३०. आ.व. २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनको प्रगति विवरण बारे (श्री स.मा.सा.प्र.म. शाखाहरु, आयोजना/कार्यक्रम सबै; स्थानीय पूर्वाधार विभाग; केन्द्रीय पञ्जीकरण विभाग; नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान; स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान) परिपत्र/निर्देशन योजना तथा अनुगमन शाखा २०७५-०८-०३
 
जम्मा १६८७ मध्ये १५१६ देखि १५३० सम्मका अभिलेखहरु