साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:
/ News Archive
Clear
क्र.सं. सूचनाको शिर्षक सूचना प्रकार महाशाखा/शाखा अपलोड मिति एक्सन
१६. बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७८ पठाईएको । (श्री स्थानीय तह सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७८-३-२८
 
१७. स्थानीय तहको बजेट प्रविष्ट कार्यमा सहजीकरण गर्ने बारे । (श्री जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७८-३-२८
 
१८. आ.ब. २०७७/७८ को सम्पत्ति विवरण पेश गर्ने सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तह (गाउँपालिका, नगरपालिका/उपमहानगरपालिका/महानगरपालिका) सबै) परिपत्र/निर्देशन आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा २०७८-३-२८
 
१९. खर्च नभएको रकम सम्बन्धमा । (श्री गाउँपालिका / नगरपालिका सबै) परिपत्र/निर्देशन आर्थिक प्रशासन शाखा २०७८-३-२८
 
२०. निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०७८-३-२५
 
२१. प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार तथा सहयोग सम्बन्धी सूचना सम्बन्धमा । परिपत्र/निर्देशन अन्य निकाय २०७८-३-२४
 
२२. मेडपा कार्यक्रमको सञ्चालन सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७८-३-२३
 
२३. परम्परागत बास्तुकलाको संरक्षण, सम्बर्द्धन र प्रचार प्रसार सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०७८-३-२२
 
२४. बजेट प्रविष्ट गर्न पुन: ताकेता बारे । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७८-३-२१
 
२५. प्रशासकीय भवनको थप रकम निकासा सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित निकायहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन योजना तथा अनुगमन शाखा २०७८-३-२०
 
२६. सेवानिवृत शिक्षकको प्राविधिक ग्रेड सम्बन्धमा । (शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई, ७७ वटै / स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन अन्य निकाय २०७८-३-१८
 
२७. ऐन नियममा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन सामाजिक समावेशीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा शाखा २०७८-३-१६
 
२८. आदेश कार्यान्वयन सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै / जिसस सबै) परिपत्र/निर्देशन आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा २०७८-३-१६
 
२९. स्थानीय तह बित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कन कार्यविधि २०७७ परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह क्षमता विकास महाशाखा २०७८-३-१५
 
३०. SEDP मा सहभागी मनोनयन गरी पठाउने सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित निकाय सबै) परिपत्र/निर्देशन जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७८-३-१५
 
Showing 16 to 30 of 1279 records