छात्रबृति आवेदन टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
/ News Archive
Clear
क्र.सं. सूचनाको शिर्षक सूचना प्रकार महाशाखा/शाखा अपलोड मिति एक्सन
१६. निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित निकायहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७९-६-९
 
१७. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हाजिरी सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह कर्मचारी प्रशासन शाखा २०७९-६-७
 
१८. बैदेशिक अध्ययन (JDS 2023) मा मनोनयन सम्बन्धमा । परिपत्र/निर्देशन जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७९-६-६
 
१९. स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा कर्मचारीको विदेश भ्रमण सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन विकास सहायता समन्वय शाखा २०७९-६-२
 
२०. लागत सहभागितामा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन अन्य निकाय २०७९-५-३१
 
२१. संविधान दिवस मनाउने सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा २०७९-५-२६
 
२२. 2022 EROPA Conference परिपत्र/निर्देशन जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७९-५-२६
 
२३. संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सामूहिक दूर्घटना बीमासम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ती परिपत्र/निर्देशन कर्मचारी कल्याण शाखा २०७९-५-२४
 
२४. EROPA सम्मेलनमा सहभागीता सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित निकायहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७९-५-२०
 
२५. LISA को गुणस्तर परीक्षण पश्चातको नतिजा सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७९-५-२०
 
२६. परिपत्र सम्बन्धमा । (संघीय मन्त्रालय / सचिवालय / आयोग सबै) परिपत्र/निर्देशन आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा २०७९-५-१५
 
२७. JDS Promotion Webinars सम्बन्धी सूचना । परिपत्र/निर्देशन जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७९-५-१४
 
२८. अध्ययन / तालिम छात्रबृत्तिका लागि निवेदन आव्हान । परिपत्र/निर्देशन जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७९-५-१३
 
२९. निजामती सेवा दिवस, 2079 मनाउने सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित निकायहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन कर्मचारी कल्याण शाखा २०७९-५-१२
 
३०. हाते पुस्तिका सम्बन्धमा (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७९-५-९
 
Showing 16 to 30 of 1458 records