साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
/ News Archive
Clear
क्र.सं. सूचनाको शिर्षक सूचना प्रकार महाशाखा/शाखा अपलोड मिति एक्सन
१६. सेवाकालिन तालिम सम्बन्धी सूचना । परिपत्र/निर्देशन अन्य निकाय २०७७-१२-१०
 
१७. मुस्लिम आयोगको निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन सामाजिक समावेशीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा शाखा २०७७-१२-१०
 
१८. निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित नियकायहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन कर्मचारी कल्याण शाखा २०७७-१२-१०
 
१९. Online प्रगति समीक्षा फाराम भर्ने सम्बन्धमा । (श्री प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यूहरु, स्थानीय तह सबै, प्रदेश १) परिपत्र/निर्देशन सङ्घीय मामिला शाखा २०७७-१२-१०
 
२०. स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको आ.व २०७६/०७७ को दायित्व सम्बन्धमा । (सम्बन्धित स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन योजना तथा अनुगमन शाखा २०७७-१२-५
 
२१. कार्यक्रम संशोधन सम्बन्धमा । (श्री भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, सबै प्रदेश) परिपत्र/निर्देशन अन्य निकाय २०७७-१२-५
 
२२. विश्व क्षयरोग दिवस मनाउने बारे । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७७-१२-४
 
२३. सेवा प्रवेश तालिममा सहभागिता गराइदिने सम्बन्धमा । (बागमती प्रदेश, स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन अन्य निकाय २०७७-१२-३
 
२४. स्थानीय तहहरुको खाता व्यवस्थापन सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन आर्थिक प्रशासन शाखा २०७७-१२-२
 
२५. तालिममा सञ्चालन (प्रशिक्षण) मा समावेश गर्नुपर्ने विषय सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित निकायहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह क्षमता विकास शाखा २०७७-१२-२
 
२६. आर्थिक तथा प्रशासनिक जिम्मेवारी सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह कर्मचारी प्रशासन शाखा २०७७-११-२८
 
२७. प्रगति प्रतिवेदन पेश गर्ने सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु, तराई मधेश सम्वृद्धि कार्यक्रम लागु भएका सबै ) परिपत्र/निर्देशन अन्य निकाय २०७७-११-२८
 
२८. स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन सम्बन्धमा । (गा.पा. / न.पा. सबै) परिपत्र/निर्देशन सङ्घीय मामिला महाशाखा २०७७-११-२६
 
२९. आवश्यक सहयोग तथा समन्वय सम्बन्धमा । (संलग्न स्थानीय तहहरु) परिपत्र/निर्देशन सामाजिक समावेशीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा शाखा २०७७-११-२५
 
३०. प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको गत आ.ब २०७६/७७ को भौतिक र बित्तिय प्रगति प्रविष्ट सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन योजना तथा अनुगमन शाखा २०७७-११-२५
 
Showing 16 to 30 of 1213 records