साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:
/ News Archive
Clear
क्र.सं. सूचनाको शिर्षक सूचना प्रकार महाशाखा/शाखा अपलोड मिति एक्सन
१६. का.स.मू. फारम उपलव्ध गराउने सम्बन्धमा । (श्री मन्त्रालय/सचिवालय/आयोग/कार्यालय सबै) परिपत्र/निर्देशन बढुवा शाखा २०७७-९-२२
 
१७. विवरण अद्यावधिक गर्न समन्वय गरिदिने सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७७-९-२२
 
१८. मतदाता नामावली अद्यावधिक कार्यक्रम सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तह सबै) परिपत्र/निर्देशन अन्य निकाय २०७७-९-२१
 
१९. छात्रबृत्तिमा अध्ययनका लागि मनोनयन गरी पठाउने सम्बन्धमा । परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह क्षमता विकास महाशाखा २०७७-९-२०
 
२०. जानकारी सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७७-९-२०
 
२१. बालश्रममुक्त स्थानीय तह घोषणा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रस्ताव माग गरिएको । (श्री स्थानीय तह सबै) परिपत्र/निर्देशन अन्य निकाय २०७७-९-१९
 
२२. परिपत्र सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तहहरू सबै) परिपत्र/निर्देशन श्रोत परिचालन समन्वय शाखा २०७७-९-१७
 
२३. भूमि सम्बन्धी नियमावली (अठारौं संसोधन) सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तह सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७७-९-१४
 
२४. सेवाकालीन तालिम सम्बन्धी सूचना । (रा. प. तृतीय श्रेणीका लागि) परिपत्र/निर्देशन जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७७-९-१३
 
२५. सूचना । सूचना ।। सूचना ।।। परिपत्र/निर्देशन सङ्घीय तथा प्रादेशिक कर्मचारी प्रशासन शाखा २०७७-९-९
 
२६. प्रगति विवरण पठाउने सम्बन्धमा । (स्थानीय तह सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७७-९-९
 
२७. प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत श्रमिकको सामुहिक दुर्घटना बीमा सम्बन्धमा । (स्थानीय तह सबै) परिपत्र/निर्देशन सङ्घीय मामिला शाखा २०७७-९-९
 
२८. SEDP मा सहभागी मनोनयन गरी पठाउने सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित निकायहरु सबै) सूचना/समाचार जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७७-९-९
 
२९. राय / परामर्श माग गर्ने सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित निकायहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७७-९-९
 
३०. बालश्रममुक्त स्थानीय तह घोषणा कार्यविधि २०७७ सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन सङ्घीय मामिला शाखा २०७७-९-९
 
Showing 16 to 30 of 1298 records