छात्रबृति आवेदन टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
/ News Archive
Clear
क्र.सं. सूचनाको शिर्षक सूचना प्रकार महाशाखा/शाखा अपलोड मिति एक्सन
१६. कार्यसम्पादन मूल्यांकन सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित निकायहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा २०७९-३-२९
 
१७. वैदेशिक सहायतामा परिचालित आयोजनाहरुको प्रोफाईल सम्बन्धमा । (Project Details with Foreign Assistance Mobilization under MOFAGA) परिपत्र/निर्देशन विकास सहायता समन्वय शाखा २०७९-३-२९
 
१८. आ.व. २०७९/८० को लागि मेडपा कार्यक्रमको लक्ष्य र कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७९-३-२८
 
१९. प्रगति प्रतिवेदन सम्बन्धमा (कार्यक्रम लागु भएका स्थानीय तहहरु सबै) । परिपत्र/निर्देशन अन्य निकाय २०७९-३-२७
 
२०. अल्पकालिन आदेश कार्यान्वयन सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०७९-३-२७
 
२१. सेवाकालीन तालिममा सहभागी मानोनयन गरी पठाईएको । परिपत्र/निर्देशन जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७९-३-२४
 
२२. कबुलियत गर्ने कार्यमा सहजिकरण गरिदिने सम्बन्धमा । (सम्बन्धित कलेज / क्यामपसहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन कर्मचारी कल्याण शाखा २०७९-३-१९
 
२३. कबुलियतनामा अपलोड गरी पठाईदिने सम्बन्धमा । (सबै आवेदकहरु) परिपत्र/निर्देशन कर्मचारी कल्याण शाखा २०७९-३-१९
 
२४. उपस्थिति सम्बन्धमा । (जिसस सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७९-३-१७
 
२५. निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७९-३-१६
 
२६. स्थानीय तहको बजेट सभामा पेश भएको विवरण अध्यावधिक गराउने सम्बन्धमा । (जिसस सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७९-३-१३
 
२७. बार्षिक समिक्षा गोष्ठी तथा आयोजना माग / प्रगति सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्बन्धमा । (कार्यक्रम लागु भएका स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन अन्य निकाय २०७९-३-९
 
२८. बजेटको विवरण प्रविष्टि गर्ने सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७९-३-८
 
२९. विपद जोखि न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०७९-३-३
 
३०. स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान बार्षिक जर्नल को लागि लेख / रचना उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना । परिपत्र/निर्देशन अन्य निकाय २०७९-२-२०
 
Showing 16 to 30 of 1424 records