साईट म्याप FAQ टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००२९८
हाईलाईट:
/ News Archive
Clear
क्रस सुचनाको शिर्षक सुचना प्रकार महाशाखा/शाखा अपलोड मिति एक्सन
१६. कार्यक्रम स्थगित गरिएको सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७६-१२-९
 
१७. स्थानीय तहका पदाधिकारी र कर्मचाारीहरुको बैदेशिक भ्रमण सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७६-१२-९
 
१८. आ.ब २०७६/०७७ को दोश्रो चौमासिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा उपस्थिति सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित निकायहरु सबै ।) परिपत्र/निर्देशन योजना तथा अनुगमन शाखा २०७६-१२-७
 
१९. सहयोग र समन्वय गरिदिने सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७६-१२-७
 
२०. कोरोना भाईरस (COVID-19) को रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि स्वयंसेवक परिचालन गर्ने गराउने सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७६-१२-७
 
२१. स्थानीय तहको प्रशासकीय भवन निर्माण सम्बन्धमा । (उपमहानगरपालिका / नगरपालिका / गाउँपालिका सबै) परिपत्र/निर्देशन योजना तथा अनुगमन शाखा २०७६-१२-६
 
२२. KOICA र TICA अध्ययन / छात्रबृतिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा। परिपत्र/निर्देशन जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७६-१२-६
 
२३. सूचना । स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान । परिपत्र/निर्देशन अन्य निकाय २०७६-१२-६
 
२४. बृहत पोषण प्याकेज प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिम सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित जिल्लाका स्थानीयतहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७६-१२-५
 
२५. परिपत्र सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित निकायहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा २०७६-१२-५
 
२६. नेपाल प्रशासन सेवा सामान्य प्रशासन समूह राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको पदमा मिति २०७६।१२।०४ को निर्णय अनुसार बढुवा नियुक्ति भई पदस्थापन हुनु भएका उपसचिव वा सो सरहका कर्मचारीहरुको विवरण । सूचना/समाचार संघीय तथा प्रादेशिक कर्मचारी प्रशासन शाखा २०७६-१२-५
 
२७. Australian Awards Scholarships and Followships (Long Courses) छात्रबृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा । (सबै निकाय) सूचना/समाचार जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७६-१२-५
 
२८. KOICA र TICA अध्ययन / छात्रबृतिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा। सूचना/समाचार जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७६-१२-५
 
२९. आवश्यक समन्वय सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७६-१२-४
 
३०. सेवाकालिन तालिममा सहभागी गराईदिन हुन । (नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ललितपुर) परिपत्र/निर्देशन जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७६-१२-४
 
Showing 16 to 30 of 910 records