साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:
/ News Archive
Clear
क्र.सं. सूचनाको शिर्षक सूचना प्रकार महाशाखा/शाखा अपलोड मिति एक्सन
१६. शितलहरको व्यवस्थापन सम्बन्धमा । (गाउँपालिका नगरपालिका सबै) परिपत्र/निर्देशन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०७८-९-१४
 
१७. मतदाता नामावली संकलन कार्यमा सहजिकरण गर्ने सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७८-९-१२
 
१८. बैदेशिक अनलाईन तालिमका लागि निवेदन आव्हान । परिपत्र/निर्देशन जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७८-९-९
 
१९. अन्तर स्थानीय तह कामकाजमा खटाईएको पत्र अपलोड गरिएको सम्बन्धी सूचना । परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह कर्मचारी प्रशासन शाखा २०७८-९-९
 
२०. उपभोक्ता समिति मार्फत कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन योजना तथा अनुगमन शाखा २०७८-९-२
 
२१. नेपाल लेखापरिक्षण व्यवस्थापन प्रणाली कार्यान्वयन सम्बन्धमा । परिपत्र/निर्देशन आर्थिक प्रशासन शाखा २०७८-९-१
 
२२. सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धी मापदण्ड, २०७८ सम्बन्धमा । परिपत्र/निर्देशन योजना तथा अनुगमन शाखा २०७८-८-२१
 
२३. बैदेशिक अनलाईन तालिमका लागि निवेदन आव्हान । परिपत्र/निर्देशन जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७८-८-२१
 
२४. अन्तर स्थानीय तह कामकाजमा खटाईएको सम्बन्धी सूचना । परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह कर्मचारी प्रशासन शाखा २०७८-८-२१
 
२५. सूचना तथा संचार प्रविधि सम्बन्धि प्रशिक्षण समाग्री । परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह क्षमता विकास शाखा २०७८-८-२१
 
२६. छात्रबृत्तिमा अध्ययनका लागि मनोनयनका लागि म्याद थप गरिएको सम्बन्धमा । परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह क्षमता विकास महाशाखा २०७८-८-२०
 
२७. मतदाता नामावली संकलन विशेष कार्यक्रममा आवश्यक सहयोग र समन्वय सम्बन्धमा । परिपत्र/निर्देशन सङ्घीय मामिला शाखा २०७८-८-२०
 
२८. का.स.मू. फारम उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा । (मन्त्रालय / सचिवालय / आयोग / कार्यालय सबै) परिपत्र/निर्देशन बढुवा शाखा २०७८-८-१६
 
२९. आवश्यक सहयोग र समन्वय सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन सङ्घीय मामिला शाखा २०७८-८-१५
 
३०. कर निर्धारण सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन श्रोत परिचालन समन्वय शाखा २०७८-८-१५
 
Showing 16 to 30 of 1345 records