साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:
/ News Archive
Clear
क्र.सं. सूचनाको शिर्षक सूचना प्रकार महाशाखा/शाखा अपलोड मिति एक्सन
१६. प्रेस विज्ञप्ति परिपत्र/निर्देशन मन्त्रालय २०७८-५-३
 
१७. कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन सम्बन्धमा । परिपत्र/निर्देशन आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा २०७८-४-३२
 
१८. अनलाईन तालिम छात्रबृतिका लागि निवेदन आव्हान । परिपत्र/निर्देशन जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७८-४-३२
 
१९. अध्ययन छात्रबृत्तिका लागि निवेदन आव्हान । परिपत्र/निर्देशन जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७८-४-३२
 
२०. परिपत्र सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा २०७८-४-२९
 
२१. परिपत्र सम्बन्धमा । (संङ्घीय मन्त्रालय / आयोग / सचिवालय सबै) परिपत्र/निर्देशन आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा २०७८-४-२८
 
२२. निजामती कर्मचारी अस्पतालमा निजामती कर्मचारी र परिवारका सदस्यहरुलाई बहिरङ्ग (ओ.पि.डी) सेवा सम्बन्धी सूचना । परिपत्र/निर्देशन कर्मचारी कल्याण शाखा २०७८-४-२७
 
२३. सेवाकालीन तालिम सम्बन्धी सूचना । परिपत्र/निर्देशन अन्य निकाय २०७८-४-२६
 
२४. रा.प.प्रथम र द्वितीय श्रेणीका रिक्त पदहरूको विवरण सम्बन्धमा । (श्री सबै मन्त्रालय/आयोग/सचिवालय/निकाय) परिपत्र/निर्देशन जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७८-४-२४
 
२५. निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा । (श्री जिल्ला समन्वय समिति सबै, श्री स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन सामाजिक समावेशीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा शाखा २०७८-४-२०
 
२६. थप आर्थिक सुविधा सम्बन्धी विवरण प्रेषित गर्ने सम्बन्धमा । (श्री गाउँपालिका/नगरपालिका सबै) परिपत्र/निर्देशन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०७८-४-१५
 
२७. प्रगति विवरण तथा बजेट विनियोजन सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तहहरू सबै) परिपत्र/निर्देशन अन्य निकाय २०७८-४-१४
 
२८. आ.ब. ०७७/०७८ प्रगति प्रतिवेदन सम्बन्धमा (ताकेता) । (श्री स्थानीय तहहरू (तराई-मधेश समृद्धि कार्यक्रम लागू भएका सबै)) परिपत्र/निर्देशन अन्य निकाय २०७८-४-१४
 
२९. निजामती सेवा पुरस्कारका लागि कर्मचारीको नाम सिफारिस गर्ने सम्बन्धी सूचना । परिपत्र/निर्देशन मन्त्रालय २०७८-४-१४
 
३०. निजामती सेवा दिवस, २०७८ को नारा संकलन सम्बन्धी सूचना । परिपत्र/निर्देशन मन्त्रालय २०७८-४-१४
 
Showing 16 to 30 of 1304 records