साईट म्याप FAQ टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००२९८
हाईलाईट:
/ News Archive
Clear
क्रस सुचनाको शिर्षक सुचना प्रकार महाशाखा/शाखा अपलोड मिति एक्सन
३१. आ.व. २०७६/७७ को दोश्रो चौमासिक अवधिको प्रगति विवरण उपलब्ध गराईदिने बारे। (पत्रमा उल्लेखित नियकायहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन योजना तथा अनुगमन शाखा २०७६-१२-३
 
३२. स्थानीय तहको सहजीकरणको लागि प्रदेशगत रुपमा फोकल पर्सन ताोकिएको । (सम्बन्धीत स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७६-१२-३
 
३३. प्रशासकीय भवनको बिवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा । (गाउँपालिका / नगरपालिका / उप-महानगरपालिका) सबै परिपत्र/निर्देशन योजना तथा अनुगमन शाखा २०७६-१२-२
 
३४. तालिममा सहभागिता सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७६-१२-२
 
३५. विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा । (श्री प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु, गाउँपालिका तथा नगरपालिका सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७६-१२-१
 
३६. प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा । (सुदूर पश्चिम प्रदेश अन्तर्गत पत्रमा उल्लेखित स्थानीय तहहरु) परिपत्र/निर्देशन अन्य निकाय २०७६-११-३०
 
३७. प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा । (कर्णाली प्रदेश अन्तर्गत पत्रमा उल्लेखित स्थानीय तहहरु) परिपत्र/निर्देशन अन्य निकाय २०७६-११-३०
 
३८. प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित स्थानीय तहहरु) परिपत्र/निर्देशन अन्य निकाय २०७६-११-३०
 
३९. आगामी आ ब को बार्षिक बजेटमा धूम्रपान तथा सूर्ति जन्य पदार्थ नियमन तथा नियन्त्रण गर्ने कार्यक्रम समावेश गर्ने सम्बन्धमा । (स्थानीय तह सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७६-११-३०
 
४०. COVID-19 को संक्रमणप्रति सजगता, रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धमा । (स्थानीयतहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७६-११-२८
 
४१. आवश्यक व्यवस्था सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७६-११-२८
 
४२. COVID-19 को संक्रमणप्रति सजगता, रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धमा । (स्थानीयतहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७६-११-२७
 
४३. रोजगार संयोजकको करार अवधि थप गर्ने बारे । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन अन्य निकाय २०७६-११-२७
 
४४. कक्षा १ देखी ९ सम्मको बार्षीक परिक्षा यथाशीघ्र प्रारम्भ गर्ने सम्बन्धमा (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७६-११-२३
 
४५. सार्वजनिक स्थलमा धम्रपान सूर्तिजन्य पदार्थ निषेध गर्ने सम्बन्धमा । (स्थानीय तह सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७६-११-२३
 
Showing 31 to 45 of 910 records