साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:
/ News Archive
Clear
क्र.सं. सूचनाको शिर्षक सूचना प्रकार महाशाखा/शाखा अपलोड मिति एक्सन
३१. छात्रवृत्तिमा अध्ययनका लागि मनोनयन गरी पठाउने सम्बन्धमा । (मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह क्षमता विकास शाखा २०७८-४-१३
 
३२. प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको खर्च नभएको रकम फिर्ता गर्ने र खर्चको आर्थिक विवरण सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७८-४-१२
 
३३. प्रशासन पत्रिका १३४ ‍‌औं अङ्कको लागि लेख रचना उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना । परिपत्र/निर्देशन आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा २०७८-४-११
 
३४. GrasPP छात्रवृत्तिको Online Information Session सम्बन्धी सूचना । परिपत्र/निर्देशन जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७८-४-१०
 
३५. अभिमुखिकरण कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा (कर्णाली प्रदेशका सबै) । परिपत्र/निर्देशन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०७८-४-८
 
३६. एकीकृत कार्ययोजना कार्यान्वयन सम्बन्धमा ।(स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०७८-४-८
 
३७. प्रगति प्रतिवेदन सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तहहरू तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रम लागू भएका सबै) परिपत्र/निर्देशन अन्य निकाय २०७८-३-३१
 
३८. वातावरणमैत्री स्थानीय शासन प्रारुप, २०७८ कार्यान्वयनको लागि पठाइएको । (श्री जिल्ला समन्वय समिति सबै, श्री स्थानीय तह सबै) परिपत्र/निर्देशन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०७८-३-३१
 
३९. Government Enterprise Architecture कार्यान्वयन सम्बन्धमा । परिपत्र/निर्देशन सूचना तथा प्रविधि शाखा २०७८-३-३०
 
४०. वित्तीय समानीकरण अनुदानको प्रयोग सम्बन्धमा (श्री स्थानीय तह सबै) परिपत्र/निर्देशन योजना तथा अनुगमन शाखा २०७८-३-३०
 
४१. बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७८ पठाईएको । (श्री स्थानीय तह सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७८-३-२८
 
४२. स्थानीय तहको बजेट प्रविष्ट कार्यमा सहजीकरण गर्ने बारे । (श्री जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७८-३-२८
 
४३. आ.ब. २०७७/७८ को सम्पत्ति विवरण पेश गर्ने सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तह (गाउँपालिका, नगरपालिका/उपमहानगरपालिका/महानगरपालिका) सबै) परिपत्र/निर्देशन आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा २०७८-३-२८
 
४४. खर्च नभएको रकम सम्बन्धमा । (श्री गाउँपालिका / नगरपालिका सबै) परिपत्र/निर्देशन आर्थिक प्रशासन शाखा २०७८-३-२८
 
४५. निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०७८-३-२५
 
Showing 31 to 45 of 1304 records