साईट म्याप FAQ टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००२९८
हाईलाईट:
/ News Archive
Clear
क्रस सुचनाको शिर्षक सुचना प्रकार महाशाखा/शाखा अपलोड मिति एक्सन
३१. सरकारी कार्यालय दुई सिफ्टमा संचालन गर्ने सम्बन्धी सूचना सूचना/समाचार मन्त्रालय २०७७-२-३२
 
३२. Crisis Management Information System (CMIS) अद्यावधिक सम्बन्धमा । (श्री गाउँपालिका/नगरपालिका सबै) परिपत्र/निर्देशन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०७७-२-३०
 
३३. तलब भत्ता सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तह सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७७-२-३०
 
३४. उखु कृषक दर्ताको लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशन सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तह सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७७-२-३०
 
३५. एक गाउँ एक प्राविधिकका लागि बजेट व्यवस्थापन सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तह सबै (कार्यक्रम कार्यान्वयन भएका)) परिपत्र/निर्देशन योजना तथा अनुगमन शाखा २०७७-२-३०
 
३६. लोक सेवा आयोगबाट सिफारिश भई आउनु भएका कर्मचारीहरुलाई कामकाज गर्न तोकिएको सूचना सूचना/समाचार जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७७-२-२९
 
३७. बालश्रम विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस बारे । (श्री स्थानीय तह सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७७-२-२९
 
३८. लोक सेवा आयोगबाट सिफारिश भई आउनु भएका कर्मचारीहरुलाई कामकाज गर्न तोकिएको सूचना सूचना/समाचार जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७७-२-२७
 
३९. आ.ब. २०७५/०७६ बेरुजु फर्छौट पुरस्कार सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित निकायहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन आर्थिक प्रशासन शाखा २०७७-२-२६
 
४०. आ.ब.२०७७।७८ को नीति तथा कार्यक्रम एवम् बजेट वक्तव्यको कार्यान्वयन कार्ययोजना तयार गर्ने सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित निकायहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन योजना तथा अनुगमन शाखा २०७७-२-२३
 
४१. स्थानीय तहको आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा सम्बन्धमा । (श्री गाउँपालिका/नगरपालिका सबै) परिपत्र/निर्देशन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०७७-२-२१
 
४२. कृषिजन्य बस्तुहरुको उत्पादन, ढुवानी र बजारीकरणमा सहजिकरण सम्बन्धमा । (गाउँपालिका सबै, नगरपालिका सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७७-२-२०
 
४३. गरिबी निवारण कोषद्वारा प्रबर्द्धित सामुदायिक संस्थाहरुलाई सहकारी संस्थामा विकास गरी रोजगारी प्रवर्द्धन गर्ने सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तहहरु, गरिवी निवारण कोषका कार्यक्रम लागू भएका सबै) परिपत्र/निर्देशन योजना तथा अनुगमन शाखा २०७७-२-२०
 
४४. आगामी 2022 मा KOICA Program को लागि कार्यक्रम प्रस्ताव गर्ने सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित निकायहरु सबै) सूचना/समाचार जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७७-२-२०
 
४५. आ.ब २०७७/०७८ को लागि रोजगारमूलक आयोजनाहरु बार्षिक कार्यक्रममा समावेश गर्ने बारे । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन अन्य निकाय २०७७-२-१९
 
Showing 31 to 45 of 992 records