साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:
/ News Archive
Clear
क्र.सं. सूचनाको शिर्षक सूचना प्रकार महाशाखा/शाखा अपलोड मिति एक्सन
३१. सेवाकालीन तालिम सम्बन्धी सूचना (रा.प. तृतिय श्रेणी) परिपत्र/निर्देशन जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७८-३-१५
 
३२. सेवाकालीन तालिम सम्बन्धी सूचना (रा.प. द्वितीय श्रेणी) परिपत्र/निर्देशन जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७८-३-१५
 
३३. सूचना अधिकारीको व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७८-३-११
 
३४. गाउँ / नगरसभामा बजेट पेश भएको विवरण पठाउने सम्बन्धमा । (गाउँपालिका सबै / नगरपालिका सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७८-३-१०
 
३५. मेडपा कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७८-३-१०
 
३६. खाता फुकुवा गर्ने / विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा । (जि.स.स. सबै) परिपत्र/निर्देशन आर्थिक प्रशासन शाखा २०७८-३-९
 
३७. बेरुजु सम्परीक्षणको विवरण पठाउने सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित निकायहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन आर्थिक प्रशासन शाखा २०७८-३-८
 
३८. मृतकहरुको विवरण पठाउने सम्बन्धमा । (जिसस सबै) परिपत्र/निर्देशन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०७८-३-७
 
३९. आ.ब. २०७८/७९ प्र.म.रो.का.को बजेट कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धी मार्गदर्शन । परिपत्र/निर्देशन अन्य निकाय २०७८-३-५
 
४०. कार्यक्रम/बजेट व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तह सबै) परिपत्र/निर्देशन सामाजिक समावेशीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा शाखा २०७८-३-४
 
४१. आवश्यक सहयोग गर्ने सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित स्थानीय तहहरु) परिपत्र/निर्देशन आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा २०७८-३-१
 
४२. नमुना कार्यविधि पठाइएको । (श्री स्थानीय तह सबै) परिपत्र/निर्देशन योजना तथा अनुगमन शाखा २०७८-२-३०
 
४३. खाता फुकुवा गर्ने / विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा । (जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सबै) परिपत्र/निर्देशन आर्थिक प्रशासन शाखा २०७८-२-२८
 
४४. सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तह सबै) परिपत्र/निर्देशन सामाजिक समावेशीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा शाखा २०७८-२-२६
 
४५. प्लाष्टिकजन्य झोलाको मापदण्ड कार्यान्वयन सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तहहरू सबै) परिपत्र/निर्देशन सङ्घीय मामिला शाखा २०७८-२-२५
 
Showing 31 to 45 of 1279 records