छात्रबृति आवेदन टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
/ News Archive
Clear
क्र.सं. सूचनाको शिर्षक सूचना प्रकार महाशाखा/शाखा अपलोड मिति एक्सन
३१. भगिनी सम्बन्ध कायम गरी कृषि क्षेत्रमा मौसमी कामदार दक्षिण कोरिया पठाउने सम्बन्धमा । (स्थानीय तह सबै) परिपत्र/निर्देशन विकास सहायता समन्वय शाखा २०७९-२-२०
 
३२. LISP Karnali Pilot मा सहभागी हुन ईच्छुक स्थानीय तहहरुको छनौट गरिएको । परिपत्र/निर्देशन विकास सहायता समन्वय शाखा २०७९-२-१८
 
३३. NAMS मा विवरण अध्यावधिक गराउने सम्बन्धमा। परिपत्र/निर्देशन आर्थिक प्रशासन शाखा २०७९-२-१७
 
३४. स्थानीय तहका नवनिर्वाचित पदाधिकारीज्यूलाई अभिमूखीकरणमा आमन्त्त्रण सम्बन्धमा।(स्थानीयतहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह क्षमता विकास शाखा २०७९-२-१२
 
३५. स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुको क्षमता विकासका लागि सञ्‍चालन गर्ने कार्यक्रमहरुमा समन्वय गर्ने सम्बन्धी सूचना । परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह क्षमता विकास शाखा २०७९-२-११
 
३६. का.स.मू. पठाउने सम्बन्धमा। परिपत्र/निर्देशन बढुवा शाखा २०७९-२-११
 
३७. स्थानीय आर्थिक विकास मूल्याङ्कन कार्यविधि, २०७९ सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन श्रोत परिचालन समन्वय शाखा २०७९-२-५
 
३८. निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७९-१-२८
 
३९. विवरण उपलब्ध गराईदिने सम्बन्धमा । परिपत्र/निर्देशन मन्त्रालय २०७९-१-२५
 
४०. पोषणमैत्री स्थानीय शासन प्रशिक्षणको लागि अभिरुची फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना । परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७९-१-२५
 
४१. आर्थिक सर्भेक्षण सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह क्षमता विकास शाखा २०७९-१-२३
 
४२. LISA को गुणस्तर परीक्षण सम्बन्धमा । परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७९-१-१३
 
४३. सूचना पठाइएको सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित निकायहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन सङ्घीय तथा प्रादेशिक कर्मचारी प्रशासन शाखा २०७९-१-१३
 
४४. परिपत्र सम्बन्धमा । परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७९-१-११
 
४५. परिपत्र सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित निकायहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा २०७९-१-९
 
Showing 31 to 45 of 1424 records