साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:
/ News Archive
Clear
क्र.सं. सूचनाको शिर्षक सूचना प्रकार महाशाखा/शाखा अपलोड मिति एक्सन
३१. आवश्यक सहयोग तथा समन्वय सम्बन्धमा । (संलग्न स्थानीय तहहरु) परिपत्र/निर्देशन सामाजिक समावेशीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा शाखा २०७७-११-२५
 
३२. प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको गत आ.ब २०७६/७७ को भौतिक र बित्तिय प्रगति प्रविष्ट सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन योजना तथा अनुगमन शाखा २०७७-११-२५
 
३३. पिछडा वर्ग (OBC) महिला सशक्तिकरण राष्ट्रिय अभियान सम्बन्धमा । (स्थानीय तह सबै) परिपत्र/निर्देशन सामाजिक समावेशीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा शाखा २०७७-११-२१
 
३४. Australia Awards को Online Information Session सम्बन्धी सुचना । परिपत्र/निर्देशन जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७७-११-२१
 
३५. समन्वय तथा सहजीकरण सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित निकायहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन सङ्घीय मामिला शाखा २०७७-११-२०
 
३६. तलब भत्ता उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित निकायहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन संगठन विकास महाशाखा २०७७-११-१८
 
३७. विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७७-११-१८
 
३८. जानकारी सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७७-११-१४
 
३९. सेवा प्रवेश तालिममा सहभागिता गराइदिने सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन अन्य निकाय २०७७-११-१४
 
४०. कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह कर्मचारी प्रशासन शाखा २०७७-११-१३
 
४१. मानव संशाधन विकास योजना सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७७-११-११
 
४२. आ.ब. २०७८/७९ बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम सम्बन्धमा । परिपत्र/निर्देशन योजना तथा अनुगमन शाखा २०७७-११-१०
 
४३. योजना कार्यान्वयन प्रकृया अघि बढाउने सम्बन्धमा । (स्थानीय तह सूचीमा उल्लेखित) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७७-११-१०
 
४४. वैदेशिक अध्ययन / तालिम छात्रबृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा । (सबै निकाय) परिपत्र/निर्देशन जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७७-११-७
 
४५. समन्वय तथा सहजीकरण सम्बन्धमा । (कर्णाली र सुदुर पश्चिम प्रदेशका जिल्ला समन्वय अधिकारीज्यूहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन सङ्घीय मामिला शाखा २०७७-११-७
 
Showing 31 to 45 of 1215 records