छात्रबृति आवेदन टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
/ News Archive
Clear
क्र.सं. सूचनाको शिर्षक सूचना प्रकार महाशाखा/शाखा अपलोड मिति एक्सन
३१. कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन सम्बन्धमा । (सङ्घीय मन्त्रालय / आयोग / सचिवालय सबै) परिपत्र/निर्देशन आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा २०७९-५-८
 
३२. हाते पुस्तिका पठाईएको सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७९-५-६
 
३३. नेपाल सरकार (माननीय मन्त्रीस्तर) को मिति २०७९/०५/०५ को निर्णयानुसार कामकाजमा खटाईएको राजत्राङ्कित प्रथम श्रेणी, सहसचिव वा सो सरह पदका कर्मचारीहरुको विवरण । परिपत्र/निर्देशन सङ्घीय तथा प्रादेशिक कर्मचारी प्रशासन शाखा २०७९-५-६
 
३४. प्रगति विवरण तथा बजेट विनियोजन सम्वन्धमा (श्री स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन मन्त्रालय २०७९-५-१
 
३५. MIS Operator र फिल्ड सहायक सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन संगठन विकास शाखा २०७९-४-२४
 
३६. खाका पेश गर्ने सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित निकायहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन संगठन विकास शाखा २०७९-४-२३
 
३७. SEDP मा सहभागी मनोनय गरी पठाउने सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित निकायहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७९-४-२०
 
३८. आदेश कार्यान्वयन सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन सूचना तथा प्रविधि शाखा २०७९-४-२०
 
३९. परिपत्र सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित निकायहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा २०७९-४-१७
 
४०. विवरण प्रविष्ट गर्ने सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन सङ्घीय मामिला शाखा २०७९-४-१७
 
४१. बजेट प्रविष्ट गर्ने सम्बन्धमा । (सूचीमा संलग्न स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७९-४-१६
 
४२. सहायकस्तरका कर्मचारीहरुका लागि सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रशिक्षार्थी मनोनयन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना । परिपत्र/निर्देशन अन्य निकाय २०७९-४-१२
 
४३. सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रशिक्षार्थी मनोनयन फाराम भर्ने सूचना । परिपत्र/निर्देशन अन्य निकाय २०७९-४-१०
 
४४. महालेखापरीक्षकको ५९ औँ बार्षिक प्रतिवेदनको जवाफ सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित निकायहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन आर्थिक प्रशासन शाखा २०७९-४-९
 
४५. संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सामूहिक दूर्घटना बीमा सम्बन्धी सूचना । परिपत्र/निर्देशन कर्मचारी कल्याण शाखा २०७९-४-४
 
Showing 31 to 45 of 1458 records