हाईलाईट:
खोजि हटाउने
क्र.सं. सूचनाको शिर्षक सूचना प्रकार महाशाखा/शाखा प्रकाशित मिति एक्सन
६१. परिपत्र सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा २०८०-०९-१९
 
६२. जानकारी सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तहहरु पत्रमा उल्लेखित) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८०-०९-१९
 
६३. आयोजना/ कार्यक्रम माग/ प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना । परिपत्र/निर्देशन अन्य निकाय २०८०-०९-१७
 
६४. निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा । (जि.स.स. ७७ वटै) परिपत्र/निर्देशन संगठन विकास शाखा २०८०-०९-१७
 
६५. राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवस मनाउने सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय निकायहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८०-०९-०८
 
६६. कर्मचारी विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा । (मन्त्रालय / सचिवालय / आयोग सबै) परिपत्र/निर्देशन सङ्घीय तथा प्रादेशिक कर्मचारी प्रशासन शाखा २०८०-०९-०६
 
६७. रिक्त दरवन्दी विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा । (मन्त्रालय/सचिवालय/आयोग सबै) परिपत्र/निर्देशन सङ्घीय तथा प्रादेशिक कर्मचारी प्रशासन शाखा २०८०-०९-०६
 
६८. प्रतिवद्धता पत्र पेश गर्ने सम्बन्धमा (सूचकृत स्थानीय तह सबै) । परिपत्र/निर्देशन श्रोत परिचालन समन्वय शाखा २०८०-०९-०६
 
६९. तराई -मधेस समृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तहहरु- तराई -मधेस समृद्धि कार्यक्रम लागू भएका २२ जिल्लाका सम्बन्धित स्थानीय तहहरु सबै ) परिपत्र/निर्देशन अन्य निकाय २०८०-०९-०५
 
७०. सूचना प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा । (सुचिमा संलग्न स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन श्रोत परिचालन समन्वय शाखा २०८०-०९-०४
 
७१. रिक्त विवरण उपलब्ध गराईदिने सम्बन्धमा । परिपत्र/निर्देशन आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा २०८०-०९-०४
 
७२. आदेश कार्यान्वयन सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन सामाजिक समावेशीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा शाखा २०८०-०९-०३
 
७३. संभाव्य परियोजना प्रस्ताव गर्ने सम्बन्धमा (सबै प्रदेश तथा स्थानीय तहहरु)। परिपत्र/निर्देशन योजना तथा अनुगमन शाखा २०८०-०९-०३
 
७४. जानकारी सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८०-०९-०२
 
७५. वैदेशिक अध्ययन / तालिम छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित निकायहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०८०-०८-२९
 
जम्मा १७०३ मध्ये ६१ देखि ७५ सम्मका अभिलेखहरु