साईट म्याप FAQ टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००२९८
हाईलाईट:
/ News Archive
Clear
क्रस सुचनाको शिर्षक सुचना प्रकार महाशाखा/शाखा अपलोड मिति एक्सन
६१. नपुग तलब भत्ता लगायत अनिबार्य दायित्व सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन आर्थिक प्रशासन शाखा २०७६-११-१६
 
६२. असल अभ्यास पठाउने सम्बन्धमा । (नगरपालिका सबै, गाउपालिका सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७६-११-१५
 
६३. सहभागी मनोनयन सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह क्षमता विकास शाखा २०७६-११-१५
 
६४. अभिमुखीकरण तालिम सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित निकायहरु सबै) सूचना/समाचार जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७६-११-१४
 
६५. Sajhedari-Support to Federalism (STF) परियोजना सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित स्थानिय तह सबै) परिपत्र/निर्देशन विकास सहायता समन्वय शाखा २०७६-११-१४
 
६६. राजश्व र व्ययको अनुमानित विवरण पठाउने सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित निकाय सबै) परिपत्र/निर्देशन आर्थिक प्रशासन शाखा २०७६-११-१३
 
६७. निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७६-११-१३
 
६८. सहभागी पठाईदिने बारे । (पत्रमा उल्लेखित स्थानीयतहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७६-११-१३
 
६९. तालिममा मनोनयन गरी पठाउने सम्बन्धमा । (भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, प्रदेश १ र प्रदेश २) / (पत्रमा उल्लेखित स्थानीय तहहरु) परिपत्र/निर्देशन जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७६-११-११
 
७०. बिवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०७६-११-११
 
७१. बिवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०७६-११-८
 
७२. कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन विकास सहायता समन्वय शाखा २०७६-११-८
 
७३. बिवरण उपलब्ध गराईदिने सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन सूचना तथा प्रविधि शाखा २०७६-११-८
 
७४. आवश्यक व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा । (काठमाण्डौ महानगरपालिकाको कार्यालय) परिपत्र/निर्देशन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०७६-११-८
 
७५. राष्ट्रिय औधोगिक सर्भेक्षण सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०७६-११-८
 
Showing 61 to 75 of 910 records