साईट म्याप FAQ टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००२९८
हाईलाईट:
/ News Archive
Clear
क्रस सुचनाको शिर्षक सुचना प्रकार महाशाखा/शाखा अपलोड मिति एक्सन
८५६. सूचना (निजामती सेवा दिवस, २०७५ को कार्यक्रम सम्बन्धी) सूचना/समाचार कर्मचारी कल्याण शाखा २०७५-५-२०
 
८५७. Mobile App संचालन सम्बन्धमा । परिपत्र/निर्देशन सूचना तथा प्रविधि शाखा २०७५-५-१९
 
८५८. अार्थिक दायित्वको विवरण पठाउने सम्बन्धमा - श्री स्थानीय पूर्वाधार विभाग/केन्द्रीय पञ्जीकरण विभाग/ जि.स.स.को कार्यालयहरु सबै/ महा/उपमहा/नगरपालिका/गाउँपालिकाहरुमा सबै परिपत्र/निर्देशन योजना तथा अनुगमन शाखा २०७५-५-१९
 
८५९. राष्टिय भवन निर्माण संहिता सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा - उल्लेखित उपमहा/नगरपालिका/गाउँपालिकाको कार्यालयहरु परिपत्र/निर्देशन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०७५-५-१९
 
८६०. सरसफाई अभियान सम्पन्न गर्ने सम्बन्धमा । परिपत्र/निर्देशन आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा २०७५-५-१८
 
८६१. आ. व. ७५/७६ को स्वीकृत बजेट सम्बन्धमा । परिपत्र/निर्देशन मन्त्रालय २०७५-५-१८
 
८६२. साना विकास परियाेजना माग गर्ने तथा सिफारिश गर्ने प्रकृयाका सम्बन्ध - सबै महा/उपमहा/नगरपालिका/गाउँपालिका/ जिल्ला समन्वय समितिहरु सबै परिपत्र/निर्देशन विकास सहायता समन्वय शाखा २०७५-५-१८
 
८६३. निजामती सेवा दिवस, २०७५ को नारा तय भएको सम्बन्धमा । परिपत्र/निर्देशन कर्मचारी कल्याण शाखा २०७५-५-१७
 
८६४. सहायक सामग्रीको भन्सार छुट सिफारिस सम्बन्धमा ।(स्थानीयतहहरु सबै ) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७५-५-१७
 
८६५. संविधानको धारा ५३ बमोजिमको प्रगति पठाउने सम्बन्धमा -उल्लेखित निकायहरु । परिपत्र/निर्देशन योजना तथा अनुगमन शाखा २०७५-५-१७
 
८६६. निजामती सेवा दिवस - २०७५ मनाउने सम्बन्धमा । परिपत्र/निर्देशन कर्मचारी कल्याण शाखा २०७५-५-१५
 
८६७. सिफारिस कार्यान्वयन सम्बन्धमा (स्थानीय तहहरु सबै )। परिपत्र/निर्देशन सामाजिक समावेशीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा शाखा २०७५-५-१५
 
८६८. विवरण उपलब्ध गराउने - (उल्लेखित कार्यालयहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा २०७५-५-१५
 
८६९. सहभागिता बारे - श्री महा/उपमहा/नगरपालिका/गाउँपालिकाको कार्यालयहरु/ जिल्ला प्राविधिक कार्यालयहरु सबै । परिपत्र/निर्देशन जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७५-५-१५
 
८७०. पेशकी विवरण सम्बन्धमा- विभाग/आयोग/समिति/कार्यक्रम/प्रतिष्ठान सबै/जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सबै/स्थानीय तह सबै। परिपत्र/निर्देशन आर्थिक प्रशासन शाखा २०७५-५-१३
 
Showing 856 to 870 of 949 records