साईट म्याप FAQ टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००२९८
हाईलाईट:
/ News Archive
Clear
क्रस सुचनाको शिर्षक सुचना प्रकार महाशाखा/शाखा अपलोड मिति एक्सन
८७१. अन्तरास्ट्रिय आप्रवाशन दिवस मनाउन सहजिकरण सम्बन्धमा । परिपत्र/निर्देशन मन्त्रालय २०७५-८-२३
 
८७२. स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी विकास कार्यक्रम अन्तर्गतका कार्यक्रमको विवरण सम्बन्धमा । (उल्लेखित सबै ) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७५-८-२३
 
८७३. भुक्तानी दिन बाँकीको कच्चाबारी सम्बन्धमा । (जि.स.स. सबै ) परिपत्र/निर्देशन आर्थिक प्रशासन शाखा २०७५-८-२०
 
८७४. आर्थिक दायित्वको विवरण पठाउन पुनः ताकेता गरिएको सम्बन्धमा । (श्री जि.स.स. सबै, श्री महा/उपमहा/नगरपालिका सबै, श्री गाउँपालिका सबै) परिपत्र/निर्देशन योजना तथा अनुगमन शाखा २०७५-८-२०
 
८७५. अभिमुखिकरण कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा - पत्रमा उल्लेखित कार्यालयहरु । परिपत्र/निर्देशन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०७५-८-१७
 
८७६. अभिमुखिकरण कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा - पत्रमा उल्लेखित कार्यालयहरु । परिपत्र/निर्देशन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०७५-८-१७
 
८७७. अभिमुखिकरण कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा - पत्रमा उल्लेखित कार्यालयहरु । परिपत्र/निर्देशन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०७५-८-१७
 
८७८. तलब भत्ता सम्बन्धकाे पत्र कार्यान्वयन नगर्ने - श्री स्थानीय तहहरु सबै । परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७५-८-१७
 
८७९. अभिमुखिकरण कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा - पत्रमा उल्लेखित कार्यालयहरु । परिपत्र/निर्देशन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०७५-८-१७
 
८८०. अभिमुखिकरण कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा - पत्रमा उल्लेखित कार्यालयहरु परिपत्र/निर्देशन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०७५-८-१७
 
८८१. १५ अाैं राष्ट्रिय स्वयं सेविका दिवस मनाउने सम्बन्धमा - श्री सबै स्थानीय तहहरु । परिपत्र/निर्देशन सामाजिक समावेशीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा शाखा २०७५-८-१७
 
८८२. जानकारी सम्बन्धमा (स्थानीयतहहरु ७५३) | सूचना/समाचार मन्त्रालय २०७५-८-१६
 
८८३. कार्यशालामा सहभागिता सम्बन्धमा - पत्रमा उल्लेखित कार्यालयहरु सबै । परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७५-८-१४
 
८८४. पुन: ताकेता सम्बन्धमा - पत्रमा उल्लेखित जि.स.स.हरु सबै । परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७५-८-१४
 
८८५. अनुगमन गरी जानकारी गराउने सम्बन्धमा - (श्री जि.स.स. सबै) परिपत्र/निर्देशन सूचना तथा प्रविधि शाखा २०७५-८-१४
 
Showing 871 to 885 of 1077 records