हाईलाईट:
खोजि हटाउने
क्र.सं. सूचनाको शिर्षक सूचना प्रकार महाशाखा/शाखा प्रकाशित मिति एक्सन
७६. परिपत्र सम्बन्धमा । (जिसस सबै, स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन सङ्घीय तथा प्रादेशिक कर्मचारी प्रशासन शाखा २०७९-०८-२९
 
७७. आ.व. ०७९/८० को बजेट सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७९-०८-२९
 
७८. दरबन्दी सुरिक्षित राख्ने सम्बन्धमा । (मन्त्रालय / आयोग / सचिवालय / कार्यालय सबै) परिपत्र/निर्देशन संगठन विकास महाशाखा २०७९-०८-२८
 
७९. सेवाकालीन तालिम सम्बन्धी सूचना (रा.प. द्धितिय श्रेणी) परिपत्र/निर्देशन जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७९-०८-१६
 
८०. सेवाकालीन तालिम सम्बन्धी सूचना (रा.प. तृतिय श्रेणी) परिपत्र/निर्देशन जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७९-०८-१६
 
८१. स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान बार्षिक जर्नल को लागि लेख / रचना उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा । परिपत्र/निर्देशन अन्य निकाय २०७९-०८-१३
 
८२. बालमैत्री स्थानीय शासन प्रशिक्षक प्रशिक्षको लागि अभिरुची फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना । परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७९-०८-०२
 
८३. जानकारी सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७९-०८-०१
 
८४. मतदान स्थल तोकिएको सम्बन्धमा । परिपत्र/निर्देशन आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा २०७९-०८-०१
 
८५. भवन परिसर र भौतिक संरचना उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७९-०७-२५
 
८६. भूकम्पबाट भएको क्षति सम्बन्धमा । परिपत्र/निर्देशन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०७९-०७-२३
 
८७. स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन (LISA) को नतिजा सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७९-०७-१५
 
८८. समन्वय र सहजीकरण गर्ने सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७९-०७-०२
 
८९. परिपत्र सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित निकायहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा २०७९-०६-३१
 
९०. समन्वय एवम् सहजीकरण गरिदिने सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७९-०६-२७
 
जम्मा १५३९ मध्ये ७६ देखि ९० सम्मका अभिलेखहरु