साईट म्याप FAQ टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००२९८
हाईलाईट:
/ News Archive
Clear
क्रस सुचनाको शिर्षक सुचना प्रकार महाशाखा/शाखा अपलोड मिति एक्सन
७६. निर्देशन । (श्री जिल्ला समन्वय अधिकारी / प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह कर्मचारी प्रशासन शाखा २०७७-१-५
 
७७. समन्वय तथा सहजीकरण गरिदिने सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तहहरु सूचीमा उल्लेखित सबै ६७ वटा) परिपत्र/निर्देशन विकास सहायता समन्वय शाखा २०७७-१-५
 
७८. कर्मचारी माग गर्ने सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन अन्य निकाय २०७७-१-२
 
७९. स्थानीय तहमा दीर्घकालिन महत्वका एक/एक खेलकुद पूर्वाधार निर्माणको सम्बन्धमा । (संलग्न बमोजिमका स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७६-१२-३०
 
८०. वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव गर्ने सम्बन्धमा । (श्री महानगरपालिका सबै, उपमहानगरपालिका सबै, नगरपालिका सबै तथा गाउँपालिका सबै) परिपत्र/निर्देशन योजना तथा अनुगमन शाखा २०७६-१२-३०
 
८१. लोक सेवा आयोगबाट सिफारिस भई सम्बन्धित स्थानीय तहमा हाजिर हुन नपाएका स्थानीय तहका कर्मचारीहरुलाई कामकाज गर्न खटाईएको सुचना । परिपत्र/निर्देशन जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७६-१२-२६
 
८२. COVID-19 को रोकथाम र नियन्त्रणको लागि आवश्यक सकृयता अपनाउने सम्बन्धमा । (राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरु सबै) सूचना/समाचार संघीय तथा प्रादेशिक कर्मचारी प्रशासन शाखा २०७६-१२-२६
 
८३. "संरक्षित कृषि, सुनिश्चित बचत" भन्ने दीर्घकालिन सोचको कार्यान्वयनको लागि वस्तुस्थिति विश्लेषण सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तहहरु सबै)) परिपत्र/निर्देशन अन्य निकाय २०७६-१२-२६
 
८४. बिवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु ७५३ सबै) परिपत्र/निर्देशन अन्य निकाय २०७६-१२-२३
 
८५. राष्ट्रिय भिटामिन ए कार्यक्रम स्थगित गरिएको बारे । (मुख्य मन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय (७ प्रदेश) सबै / समाजिक विकास मन्त्रालय (७ प्रदेश) सबै / स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७६-१२-२३
 
८६. यस मन्त्रालयको मिति २०७६।१२।१९ र २१ गतेको निर्णय अनुसार पदस्थापन/सरुवा गरिएका तथा काज/कामकाजमा खटाइएका नेपाल प्रशासन सेवा सामान्य प्रशासन समूह राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीका उपसचिवहरुको विवरण सूचना/समाचार संघीय तथा प्रादेशिक कर्मचारी प्रशासन शाखा २०७६-१२-२२
 
८७. बिशेष संरक्षण गर्नुपर्ने वर्गहरुलाई आवश्यक सहयोग तथा समन्वय गर्ने समबन्धमा । (श्री स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७६-१२-२१
 
८८. बजेट रोक्का सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित निकायहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन योजना तथा अनुगमन शाखा २०७६-१२-२१
 
८९. यस मन्त्रालयको मिति २०७६।१२।०९ को निर्णय अनुसार नेपाल प्रशासन सेवा सामान्य प्रशासन समूह राजपत्रांकित द्धितिय श्रेणी उपसचिव पदमा बढुवा भई मिति २०७६।१२।१९ को निर्णय अनुसार भएको पदस्थापन सम्बन्धी विवरण । परिपत्र/निर्देशन संघीय तथा प्रादेशिक कर्मचारी प्रशासन शाखा २०७६-१२-२०
 
९०. राहत सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०७६-१२-१९
 
Showing 76 to 90 of 992 records