साईट म्याप FAQ टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००२९८
हाईलाईट:
/ News Archive
Clear
क्रस सुचनाको शिर्षक सुचना प्रकार महाशाखा/शाखा अपलोड मिति एक्सन
७६. आदेश कार्यान्वयन सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०७६-११-८
 
७७. कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०७६-११-८
 
७८. जानकारी सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७६-११-७
 
७९. जानकारी सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७६-११-७
 
८०. प्राविधिक २ (दुई) ग्रेडको कार्यान्वयन सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लखित तह / निकाय सबै) परिपत्र/निर्देशन आर्थिक प्रशासन शाखा २०७६-११-७
 
८१. राष्ट्रिय तथ्यगत विवरणमा तथ्याङ्क प्रविष्ट (Data Entry) गर्ने सम्बन्धमा । (श्री जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सबै, स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७६-११-७
 
८२. आ.व. २०७६/७७ को आर्थिक सर्भेक्षणको विवरण उपलब्ध गराईदिने सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित निकायहरु सबै) सूचना/समाचार योजना तथा अनुगमन शाखा २०७६-११-६
 
८३. कार्ययोजना कार्यान्वयन सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७६-११-६
 
८४. KOICA Awards Information Seminar सम्बन्धी सुचना । सूचना/समाचार जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७६-११-६
 
८५. नमूना यूवा संसदको अभ्यास सम्बन्धि जानकारी सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित स्थानीय तहहरु) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७६-११-६
 
८६. महामारी / प्रकोप नियन्त्रणमा तालिम प्राप्त जनशक्तिको विवरण सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७६-११-५
 
८७. Australia Awards Information Seminar सम्बन्धी सूचना । परिपत्र/निर्देशन जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७६-११-५
 
८८. असल अभ्यास पठाउने सम्बन्धमा । (नगरपालिका सबै, गाउपालिका सबै) परिपत्र/निर्देशन संघीय मामिला शाखा २०७६-११-४
 
८९. परिपत्र सम्बन्धमा । (श्री जिल्ला समन्वय समिति, सबै स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा २०७६-११-४
 
९०. सार्वजनिक सूचना (दोस्रोपटक प्रकाशित) (सम्बन्धित स्थानीय तहहरु) सूचना/समाचार मन्त्रालय २०७६-११-४
 
Showing 76 to 90 of 910 records