साईट म्याप FAQ टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००२९८
हाईलाईट:
/ News Archive
Clear
क्रस सुचनाको शिर्षक सुचना प्रकार महाशाखा/शाखा अपलोड मिति एक्सन
९०१. स्वीकृत कानूनहरु पठाउने- गाउँपालिका सबै/नगरपालिका सबै परिपत्र/निर्देशन संघीय मामिला शाखा २०७५-४-३०
 
९०२. उपस्थिति सम्बन्धमा- श्री नगर प्रमुखज्यू (धुलिखेल/पाँचखाल/कमलामाई नगरपालिका)/श्री अध्यक्षज्यू (सुनकोशी गाउँपालिका, सिन्धुली/रोशी गाउँपालिका, काभ्रे)। परिपत्र/निर्देशन श्रोत परिचालन समन्वय शाखा २०७५-४-२९
 
९०३. बहुक्षेत्रीय पोषण योजनाको खर्चको विवरण (Statement of Expenditure) पेश गर्ने सम्बन्धमा- महा/उपमहा/नगर कार्यपालिकाको कार्यालय /गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय (बहुक्षेत्रीय पोषण योजना लागू भएका सबै) परिपत्र/निर्देशन आर्थिक प्रशासन शाखा २०७५-४-२७
 
९०४. सामाजिक परिचालिका सम्बन्धमा- स्थानीय तहहरु (विगतमा महिला जागृति कार्यक्रम लागू भएका) परिपत्र/निर्देशन सामाजिक समावेशीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा शाखा २०७५-४-२७
 
९०५. मानव बेचविखन विरुद्धको दिवस सम्बन्धमा- स्थानीय तह (सबै) परिपत्र/निर्देशन सामाजिक समावेशीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा शाखा २०७५-४-२७
 
९०६. एक गाउँ एक पशु सेवा प्राविधिक सम्बन्धमा- महा/उपमहा/नगरपालिकाहरु सबै/गाउँपालिकाहरु सबै परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह कर्मचारी प्रशासन शाखा २०७५-४-२७
 
९०७. गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको नाम वा केन्द्र हेरफेर बारे- महाशाखा (मन्त्रालय) सबै/विभागहरु सबै/जिल्ला समन्वय समिति सबै/गाउँपालिका सबै/नगरपालिका सबै परिपत्र/निर्देशन संघीय मामिला शाखा २०७५-४-२५
 
९०८. Audio Notice Board लागू गर्ने सम्बन्धमा । (स्थानीयतहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन मन्त्रालय २०७५-४-२४
 
९०९. नयाँ राजश्व व्यवस्थापन सूचना प्रणाली सम्बन्धमा- विभाग सबै/निजामती किताबखाना/निजामती कर्मचारी अस्पताल/आयोग/समिति/प्रतिष्ठान/कार्यक्रम/जि.स.स.को कार्यालय सबै/स्थानीय तहहरु सबै परिपत्र/निर्देशन आर्थिक प्रशासन शाखा २०७५-४-२३
 
९१०. सोझै भुक्तानी र बस्तुगत सहायताको विवरण प्रविष्टि सम्बन्धमा । (उल्लेखित सबै ) परिपत्र/निर्देशन आर्थिक प्रशासन शाखा २०७५-४-२१
 
९११. स्वीकृत बार्षिक कार्यक्रम पठाईदिने बारे (श्री आयोजना / कार्यक्रम/ प्रतिष्ठान सबै ) । परिपत्र/निर्देशन योजना तथा अनुगमन शाखा २०७५-४-२१
 
९१२. सम्पत्ति विवरण सम्बन्धमा ।( स्थानीय तह सबै) परिपत्र/निर्देशन आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा २०७५-४-२०
 
९१३. तुइन विस्थापन सम्बन्धमा- महा/उपमहा/नगरपालिका सबै/गाउँपालिका सबै। परिपत्र/निर्देशन योजना तथा अनुगमन शाखा २०७५-४-१८
 
९१४. सम्पति विवरण सम्बन्धमा- स्थानीय तहहरु (सबै) परिपत्र/निर्देशन आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा २०७५-४-१८
 
९१५. स्थानीय सरकार संचालन ऐन , २०७४ बमोजिम वडा समिति वा वडा अध्यक्षबाट हुने अधिकार प्रत्यायोजन सम्बन्धमा स्पष्ट गरिएको (श्री नागार्जुन नगरकार्य पालिका) परिपत्र/निर्देशन संघीय मामिला शाखा २०७५-४-१७
 
Showing 901 to 915 of 955 records