साईट म्याप FAQ टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००२९८
हाईलाईट:
/ News Archive
Clear
क्रस सुचनाको शिर्षक सुचना प्रकार महाशाखा/शाखा अपलोड मिति एक्सन
९१. निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा । (स्थानीयतहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७६-१२-१८
 
९२. मिति २०७६।१२।१२ गते बसेको नोभेल कोरोना संक्रमण, रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठकको निर्णय । सूचना/समाचार मन्त्रालय २०७६-१२-१४
 
९३. निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा । (श्री जिल्ला समन्वय समिति सबै, स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७६-१२-१०
 
९४. आवश्यक समन्वय तथा सहजीकरण सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७६-१२-१०
 
९५. बिदा सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७६-१२-१०
 
९६. निर्णय सम्बन्धमा । (श्री स्थानिय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७६-१२-१०
 
९७. आधारभूत तह कक्षा ८ को परीक्षा सञ्चालन तथा प्रमाणीकरण सम्बन्धी मापदण्ड २०७६ सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७६-१२-१०
 
९८. बिवरण उपलब्ध गराईदिने सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन योजना तथा अनुगमन शाखा २०७६-१२-९
 
९९. कार्यक्रम स्थगित गरिएको सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७६-१२-९
 
१००. स्थानीय तहका पदाधिकारी र कर्मचाारीहरुको बैदेशिक भ्रमण सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७६-१२-९
 
१०१. आ.ब २०७६/०७७ को दोश्रो चौमासिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा उपस्थिति सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित निकायहरु सबै ।) परिपत्र/निर्देशन योजना तथा अनुगमन शाखा २०७६-१२-७
 
१०२. सहयोग र समन्वय गरिदिने सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७६-१२-७
 
१०३. कोरोना भाईरस (COVID-19) को रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि स्वयंसेवक परिचालन गर्ने गराउने सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७६-१२-७
 
१०४. स्थानीय तहको प्रशासकीय भवन निर्माण सम्बन्धमा । (उपमहानगरपालिका / नगरपालिका / गाउँपालिका सबै) परिपत्र/निर्देशन योजना तथा अनुगमन शाखा २०७६-१२-६
 
१०५. KOICA र TICA अध्ययन / छात्रबृतिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा। परिपत्र/निर्देशन जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७६-१२-६
 
Showing 91 to 105 of 992 records