साईट म्याप FAQ टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००२९८
हाईलाईट:
/ News Archive
Clear
क्रस सुचनाको शिर्षक सुचना प्रकार महाशाखा/शाखा अपलोड मिति एक्सन
१०६. सूचना । स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान । परिपत्र/निर्देशन अन्य निकाय २०७६-१२-६
 
१०७. बृहत पोषण प्याकेज प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिम सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित जिल्लाका स्थानीयतहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७६-१२-५
 
१०८. परिपत्र सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित निकायहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा २०७६-१२-५
 
१०९. नेपाल प्रशासन सेवा सामान्य प्रशासन समूह राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको पदमा मिति २०७६।१२।०४ को निर्णय अनुसार बढुवा नियुक्ति भई पदस्थापन हुनु भएका उपसचिव वा सो सरहका कर्मचारीहरुको विवरण । सूचना/समाचार संघीय तथा प्रादेशिक कर्मचारी प्रशासन शाखा २०७६-१२-५
 
११०. Australian Awards Scholarships and Followships (Long Courses) छात्रबृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा । (सबै निकाय) सूचना/समाचार जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७६-१२-५
 
१११. KOICA र TICA अध्ययन / छात्रबृतिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा। सूचना/समाचार जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७६-१२-५
 
११२. आवश्यक समन्वय सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७६-१२-४
 
११३. सेवाकालिन तालिममा सहभागी गराईदिन हुन । (नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ललितपुर) परिपत्र/निर्देशन जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७६-१२-४
 
११४. आ.व. २०७६/७७ को दोश्रो चौमासिक अवधिको प्रगति विवरण उपलब्ध गराईदिने बारे। (पत्रमा उल्लेखित नियकायहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन योजना तथा अनुगमन शाखा २०७६-१२-३
 
११५. स्थानीय तहको सहजीकरणको लागि प्रदेशगत रुपमा फोकल पर्सन ताोकिएको । (सम्बन्धीत स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७६-१२-३
 
११६. प्रशासकीय भवनको बिवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा । (गाउँपालिका / नगरपालिका / उप-महानगरपालिका) सबै परिपत्र/निर्देशन योजना तथा अनुगमन शाखा २०७६-१२-२
 
११७. तालिममा सहभागिता सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७६-१२-२
 
११८. विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा । (श्री प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु, गाउँपालिका तथा नगरपालिका सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७६-१२-१
 
११९. प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा । (सुदूर पश्चिम प्रदेश अन्तर्गत पत्रमा उल्लेखित स्थानीय तहहरु) परिपत्र/निर्देशन अन्य निकाय २०७६-११-३०
 
१२०. प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा । (कर्णाली प्रदेश अन्तर्गत पत्रमा उल्लेखित स्थानीय तहहरु) परिपत्र/निर्देशन अन्य निकाय २०७६-११-३०
 
Showing 106 to 120 of 992 records